Outline

Vẽ đường viền xung quanh thành phần văn bản.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Outline color="argb-color | rgb-color" width="float">
</Outline>

Thuộc tính

Phần tử Outline có các thuộc tính như sau. Một số thuộc tính là bắt buộc, trong khi các thuộc tính khác là không bắt buộc.

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính color là bắt buộc. Bạn phải chỉ định màu bằng cách sử dụng định dạng ARGB (#ff000000 = màu đen mờ) hoặc định dạng RGB (#000000 = màu đen).

Thuộc tính không bắt buộc

Thuộc tính width là không bắt buộc. Thuộc tính dấu phẩy động này cho biết khoảng cách mà đường viền xuất hiện bên ngoài cạnh của thành phần văn bản.

Theo mặc định, giá trị của thuộc tính này là 2.0.

Phần tử bên trong

Phần tử Outline có thể chứa các phần tử bên trong sau:

  • Lưu ý: văn bản có đường liên kết sẽ hiện khi JavaScript tắt
  • Font
  • Shadow
  • OutGlow