Cấp phép ứng dụng

Google Play cung cấp dịch vụ cấp phép cho phép bạn thực thi chính sách cấp phép cho ứng dụng mà bạn phát hành thông qua Google Play. Với quy trình Cấp phép Google Play, ứng dụng có thể truy vấn Google Play vào thời điểm chạy để nhận trạng thái cấp phép cho người dùng hiện tại, sau đó cho phép hoặc không cho phép người dùng tiếp tục sử dụng sao cho phù hợp với từng tình huống.

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn có thể áp dụng chính sách cấp phép linh hoạt dựa trên cơ sở lần lượt từng ứng dụng, tức là mỗi ứng dụng có thể thực thi việc cấp phép theo cách phù hợp nhất. Nếu cần, một ứng dụng có thể áp dụng các điều kiện ràng buộc tuỳ chỉnh dựa trên trạng thái cấp phép nhận được từ Google Play. Ví dụ: một ứng dụng có thể kiểm tra trạng thái cấp phép, sau đó áp dụng điều kiện ràng buộc tuỳ chỉnh để cho phép người dùng chạy ứng dụng chưa được cấp phép trong khoảng thời gian hợp lệ cụ thể. Ngoài mọi điều kiện ràng buộc khác, ứng dụng cũng có thể hạn chế việc sử dụng đối với một thiết bị cụ thể.

Dịch vụ cấp phép là một phương thức bảo mật để kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng. Khi ứng dụng kiểm tra trạng thái cấp phép, máy chủ Google Play sẽ ký phản hồi trạng thái cấp phép bằng cách sử dụng cặp khoá chỉ liên kết với ứng dụng. Mặc dù ứng dụng có thể lưu trữ khoá công khai trong tệp .apk được biên dịch, nhưng việc xác minh phản hồi trạng thái cấp phép trên máy chủ bạn tin tưởng sẽ an toàn hơn nhiều.

Tất cả ứng dụng mà bạn phát hành qua Google Play đều có thể sử dụng dịch vụ Cấp phép của Google Play. Không cần quy trình đăng ký hay tài khoản đặc biệt nào. Ngoài ra, do dịch vụ không sử dụng API khung chuyên dụng, bạn có thể thêm dịch vụ cấp phép vào bất kỳ ứng dụng cũ nào sử dụng API cấp 3 trở lên.

Lưu ý: Dịch vụ cấp phép của Google Play chủ yếu hướng tới ứng dụng trả phí muốn xác minh rằng người dùng hiện tại đã thực sự trả tiền cho ứng dụng đó trên Google Play. Tuy nhiên, mọi ứng dụng (bao gồm cả ứng dụng miễn phí) đều có thể sử dụng dịch vụ cấp phép để bắt đầu tải tệp mở rộng APK xuống. Trong trường hợp này, yêu cầu mà ứng dụng gửi tới dịch vụ cấp phép không phải để kiểm tra xem người dùng có trả tiền cho ứng dụng hay không, mà là yêu cầu nhận URL của các tệp mở rộng. Để biết thông tin về cách tải tệp mở rộng xuống cho ứng dụng, hãy đọc hướng dẫn về Tệp mở rộng APK.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ cấp phép ứng dụng của Google Play và bắt đầu tích hợp dịch vụ này vào ứng dụng, hãy đọc các tài liệu sau:

Tổng quan về cấp phép
Mô tả cơ chế hoạt động của dịch vụ và quy trình triển khai cấp phép thông thường.
Thiết lập để cấp phép
Giải thích về cách thiết lập tài khoản Google Play, môi trường phát triển và môi trường kiểm thử để thêm giấy phép vào ứng dụng.
Thêm phần xác minh giấy phép phía máy chủ vào ứng dụng
Cung cấp hướng dẫn từng bước để thêm tính năng xác minh giấy phép phía máy chủ vào ứng dụng.
Tài liệu tham khảo về hoạt động cấp phép
Cung cấp thông tin chi tiết về các lớp của thư viện cấp phép và mã phản hồi dịch vụ.