Lớp học lập trình cho khóa học Kiến thức cơ bản dành cho nhà phát triển Android

Trang này liệt kê các lớp học lập trình có trong khoá học Kiến thức cơ bản dành cho nhà phát triển Android. Để xem các đường liên kết đến chương khái niệm, trang trình bày và ứng dụng đi kèm các lớp học lập trình này, hãy tham khảo nội dung tổng quan về khoá học.

Học phần 1: Bắt đầu

Bài 1: Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn

Bài 2: Hoạt động và ý định

Bài 3: Kiểm thử, gỡ lỗi và sử dụng thư viện hỗ trợ

Học phần 2: Trải nghiệm người dùng

Bài 4: Tương tác của người dùng

Bài 5: Trải nghiệm thú vị cho người dùng

Bài 6: Kiểm thử giao diện người dùng

Học phần 3: Hoạt động ở chế độ nền

Bài 7: Tác vụ ở chế độ nền

Bài 8: Chuông báo và trình lập lịch biểu

Học phần 4: Lưu dữ liệu người dùng

Bài 9: Tuỳ chọn ưu tiên và chế độ cài đặt

Bài 10: Lưu trữ dữ liệu bằng Room