Khóa học này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất.

Giúp người dùng dễ dàng điều hướng qua lại, vào và rời khỏi các màn hình khác nhau trong ứng dụng để mang lại trải nghiệm nhất quán và dễ dự đoán cho họ.

Lộ trình 1

Thêm một màn hình khác vào ứng dụng bằng cách thêm hoạt động thứ hai và dùng ý định để chuyển đến màn hình đó. Ngoài ra, hãy tìm hiểu khái niệm cơ bản về vòng đời hoạt động khi bạn chuyển đến và rời khỏi các hoạt động khác nhau.

Tháng 12 năm 2020
Lộ trình 2

Giới thiệu về Thành phần điều hướng

Tìm hiểu về Thành phần cấu trúc điều hướng trong Android Jetpack. Thành phần này cung cấp khung để tạo tính năng điều hướng trong ứng dụng.

Tháng 12 năm 2020
Lộ trình 3

Các thành phần cấu trúc

Tìm hiểu cách sử dụng các thành phần cấu trúc của Android Jetpack, một tập hợp thư viện giúp bạn thiết kế những ứng dụng mạnh mẽ, có thể kiểm tra và bảo trì.

Tháng 12 năm 2020
Lộ trình 4

Ví dụ về ứng dụng di chuyển nâng cao

Kết hợp mọi kiến thức bạn đã tìm hiểu trong bài này về cách di chuyển, ViewModel, liên kết dữ liệu và LiveData bằng cách tạo một ứng dụng nâng cao hơn. Ứng dụng này cũng bao gồm cả hành vi tùy chỉnh của ngăn xếp lùi.

Tháng 12 năm 2020
Lộ trình 5

Bố cục thích ứng (Adaptive Layouts)

Tìm hiểu cách điều chỉnh sao cho các ứng dụng thích ứng với nhiều kích thước màn hình.

Tháng 5 năm 2022