Ví dụ về ứng dụng điều hướng nâng cao

Kết hợp mọi kiến thức bạn đã tìm hiểu trong bài học này về cách di chuyển, mô hình chế độ xem, liên kết dữ liệu và dữ liệu trực tiếp bằng cách tạo một ứng dụng nâng cao hơn. Ứng dụng này cũng bao gồm cả hành vi tuỳ chỉnh của ngăn xếp lùi.

 

Giới thiệu về ứng dụng Cupcake

Video Không bắt buộc

Giới thiệu về ứng dụng Cupcake bạn sẽ tạo trong lộ trình này.

ViewModel dùng chung

Lớp học mã

Xây dựng ứng dụng đặt bánh cupcake và sử dụng ViewModel dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các mảnh của cùng một hoạt động.

Thao tác và ngăn xếp lùi

Lớp học mã

Thao tác với ngăn xếp lùi theo phương thức tuỳ chỉnh bằng cách sửa đổi ứng dụng Cupcake để người dùng có thể huỷ đơn đặt bánh cupcake.

Kiểm thử ViewModels và LiveData

Lớp học mã

Tìm hiểu cách viết mã kiểm thử đơn vị cho ViewModels và LiveData.

Đố vui

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Ví dụ về ứng dụng di chuyển nâng cao.