Ví dụ về ứng dụng điều hướng nâng cao

 1. Đúng hay sai: Bạn có thể sử dụng cùng một ViewModel cho nhiều Hoạt động hoặc Mảnh để chia sẻ dữ liệu.

 2. Đâu là cách chính xác để truy cập vào mô hình thành phần hiển thị dùng chung bằng phương pháp uỷ quyền thuộc tính Kotin?

 3. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Sử dụng LiveData ___ để trả về một phiên bản LiveData khác dựa trên giá trị của một phiên bản khác.

 4. Làm cách nào để sử dụng hàm apply trong Kotlin để định cấu hình một đối tượng?

 5. Khi sử dụng biểu thức bố cục liên kết dữ liệu, đâu là cú pháp chính xác để thêm một thuộc tính vào nút trong bố cục này nhằm liên kết một trình xử lý nhấp chuột với thuộc tính đó?

  <Button
    android:id="@+id/next_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/next" />