Bố cục thích ứng (Adaptive Layouts)

Tìm hiểu cách điều chỉnh để các ứng dụng thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau.

 

Tạo bố cục hai ngăn

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách dùng thành phần SlidingPaneLayout để điều chỉnh bố cục sao cho phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau.

Bố cục thích ứng (Adaptive Layouts)

Lớp học mã

Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng SlidingPaneLayout để thay đổi kích thước ứng dụng sao cho phù hợp với kích thước màn hình

Di chuyển giao diện người dùng sang bố cục thích ứng

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các nguyên tắc của Giao diện người dùng đáp ứng tính linh hoạt và liên tục.

Dự án: Ứng dụng Lunch Tray

Lớp học mã

Áp dụng kiến thức đã tìm hiểu trong bài học này để hoàn thiện một ứng dụng đặt món ăn bằng cách triển khai ViewModel thông qua liên kết dữ liệu và thêm thao tác giữa các mảnh.

Đố vui

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Bố cục thích ứng.