Bố cục thích ứng (Adaptive Layouts)

 1. Mẫu ___ bao gồm một danh sách các mục và nội dung khác của mục đã chọn.

 2. Trong hầu hết các trường hợp, ngăn này sẽ chỉ trượt trên các thiết bị nhỏ (chẳng hạn như điện thoại), nhưng lại hiển thị cạnh nhau trên máy tính bảng.

 3. Chiều rộng thu gọn thường được định nghĩa là chiều rộng có màn hình nhỏ hơn ___dp.

 4. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Việc đặt thuộc tính android: ___ sẽ xác định cách phân bổ không gian còn lại trong SlidingPaneLayout giữa các chế độ xem con.

 5. Tóm lại, isSlideable sẽ chỉ đúng trên các thiết bị lớn hơn nơi hai bố cục được hiển thị cạnh nhau.

 6. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Phương thức ___ của OnBackPressedCallback được dùng để xử lý nút quay lại của hệ thống khi sử dụng SlidingPaneLayout.

 7. Nội dung nào sau đây là sự kiện SlidingPaneLayout?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.