Giới thiệu về Thành phần điều hướng

Tìm hiểu cách đơn giản hoá việc điều hướng trên màn hình nhờ Thành phần điều hướng, một tuyển tập thư viện cũng như các công cụ hữu ích và các phương pháp hay nhất.

 

Android Jetpack: Giới thiệu Thành phần điều hướng

Video

Tìm hiểu về Thành phần cấu trúc điều hướng trong Android Jetpack. Thành phần này cung cấp một khung để tạo dựng cách điều hướng trong ứng dụng.

Mảnh và Thành phần điều hướng

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng các mảnh và triển khai điều hướng trong một hoạt động.

Kiểm thử Thành phần điều hướng

Lớp học mã

Tìm hiểu cách kiểm thử chế độ điều hướng mà Thành phần điều hướng xử lý cũng như cách giảm thiểu mã lặp lại trong các chương trình kiểm thử.

Điều hướng: Tổng quan – Kỹ năng MAD (Phát triển Android hiện đại)

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu Kỹ năng MAD (Phát triển Android hiện đại) với thành phần Điều hướng (Navigation), đây vừa là một công cụ vừa là một API để chỉnh sửa luồng Điều hướng bên trong ứng dụng.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức và đạt được huy hiệu Giới thiệu về thành phần điều hướng.