Scene


Cảnh (scene) là một vùng chứa thẻ hình ảnh. Mỗi mặt đồng hồ phải chứa đúng một phần tử Scene.

Cú pháp

<Scene backgroundColor="argb-color">
    <!-- Only the most common inner element is shown here. -->
    <Group ... />
    ...
</Scene>

Thuộc tính

Phần tử Scene có thể chứa thuộc tính backgroundColor, được đặt thành giá trị màu ARGB, đại diện cho màu nền của cảnh trên mặt đồng hồ.

Nếu thuộc tính này không xác định hoặc được đặt thành một giá trị không hợp lệ, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định là ##ff000000 (màu đen tuyền).

Phần tử bên trong

Phần tử Scene phải chứa ít nhất một trong các phần tử bên trong sau đây: