Thấp hơn

Hiển thị văn bản bằng tất cả các ký tự viết thường.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Lower>
    <Template ... />
</Lower>

Phần tử bên trong

Phần tử Lower có thể chứa phần tử bên trong Template với số lượng bất kỳ.