PartImage

Đại diện cho một phần của mặt đồng hồ chứa một hoặc nhiều hình ảnh.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<PartImage x="integer" y="integer" width="integer" height="integer"
      pivotX="float" pivotY="float" angle="float-degrees" alpha="integer"
      name="string" scaleX="float" scaleY="float"
      renderMode="[SOURCE | MASK | ALL]"
      tintColor="argb-color | rgb-color">>
  <!-- Image-specific child elements. A "PartImage" element can have any
     number of these elements. -->
  <ImageFilters ... />
  <Images>
    <Image ... />
  </Images>
  <Image ... />

  <!-- Child elements that are shared across all "Part" elements. -->
  <Localization .../>
  <Transform .../>
  <Variant .../>
  <Gyro .../>
  <Launch .../>
  <ScreenReader .../>
</PartImage>

Thuộc tính

Phần tử PartImage có các thuộc tính như sau:

Thuộc tính bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là bắt buộc:

x, y, width, height
Tập hợp số nguyên cho biết kích thước và vị trí của phần tử.

Thuộc tính không bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là không bắt buộc:

pivotX, pivotY
Điểm trung tâm hai chiều là điểm mà các phần tử xoay quanh. Cả hai đều là giá trị dấu phẩy động được điều chỉnh theo tỷ lệ để nằm trong khoảng $ [0, 1] $.
angle
Số độ (theo chiều kim đồng hồ) mà phần tử phải xoay quanh điểm trung tâm.
alpha
Thiết lập mức độ trong suốt mà phần tử này cần có. Giá trị 0 cho biết phần tử phải hoàn toàn trong suốt. Giá trị 255 cho biết phần tử phải hoàn toàn mờ đục.
name
Một chuỗi dùng để xác định phần tử này. Hữu ích nếu bạn cần tham chiếu đến phần tử này từ một vị trí khác trong tệp mặt đồng hồ.
scaleX
Hệ số tỷ lệ theo chiều ngang sẽ áp dụng cho phần tử này.
scaleY
Hệ số tỷ lệ dọc dùng để áp dụng cho phần tử này.
renderMode
Kiểu hiển thị của phần tử. Các giá trị có thể là: SOURCE (mặc định), MASK hoặc ALL.
tintColor
Áp dụng bộ lọc màu phủ màu cho phần tử. Bạn phải chỉ định màu bằng cách sử dụng định dạng ARGB (#ff000000 = màu đen tuyền) hoặc định dạng RGB (#000000 = màu đen).

Phần tử bên trong

Phần tử PartImage có thể chứa các phần tử bên trong sau đây: Tất cả các phần tử đều không bắt buộc và phần tử PartImage có thể chứa số phần tử bên trong không giới hạn, ngoại trừ Localization, Gyro, LaunchScreenReader, có thể xuất hiện nhiều nhất là 1 lần.