Hình ảnh

Vùng chứa tập hợp các tài nguyên hình ảnh có liên quan. Mỗi lần xảy ra điều kiện kích hoạt đã xác định, một hình ảnh mới sẽ xuất hiện.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Images change="TAP | ON_VISIBLE | ON_NEXT_SECOND |
        ON_NEXT_MINUTE | ON_NEXT_HOUR">
    <!-- One or more image elements appear here.
    <Image ... />
</Images>

Thuộc tính

Phần tử Images có một thuộc tính không bắt buộc là change. Thuộc tính này xác định những gì cần xảy ra để hình ảnh mới (từ tập hợp hình ảnh) xuất hiện trên mặt đồng hồ:

* `TAP` (default): The change occurs when the user taps on the element.
* `ON_VISIBLE`: The change occurs when the element next becomes visible.
* `ON_NEXT_SECOND`: The change occurs when the next second begins.
* `ON_NEXT_MINUTE`: The change occurs when the next minute begins.
* `ON_NEXT_HOUR`: The change occurs when the next hour begins.

Phần tử bên trong

Phần tử Images chứa một hoặc nhiều thực thể của Image làm phần tử bên trong.