ComplicationSlot


Khu vực hiển thị chức năng (complication slot) là vùng trên mặt đồng hồ mà người dùng có thể thêm chức năng vào đó. Khu vực hiển thị chức năng chứa các phần tử Chức năng (Complication), giúp xác định cách Chức năng kết xuất từng Loại chức năng ở từng chế độ mặt đồng hồ.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<ComplicationSlot x="integer" y="integer" width="integer"
       height="integer" pivotX="float" pivotY="float"
       angle="float-degrees" alpha="integer" slotId="integer"
       name="string" displayName="string" scaleX="float" scaleY="float"
       supportedTypes="string" isCustomizable="boolean"
       tintColor="argb-color | rgb-color" />

Thuộc tính

ComplicationSlot có các thuộc tính sau:

Thuộc tính bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là bắt buộc:

x, y, width, height
Tập hợp số nguyên chỉ định kích thước và vị trí của phần tử.
slotId
Mã nhận dạng duy nhất dưới dạng số của khu vực.
supportedTypes
Danh sách các loại Chức năng được hỗ trợ có thể thêm vào khu vực. Giá trị được hỗ trợ là SHORT_TEXTLONG_TEXT, MONOCHROMATIC_IMAGE, SMALL_IMAGE, PHOTO_IMAGE, RANGED_VALUEEMPTY. Bạn có thể hỗ trợ nhiều loại chức năng bằng cách dùng khoảng trắng để phân tách các loại chức năng (ví dụ: SHORT_TEXT RANGED_VALUE).

Thuộc tính không bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là không bắt buộc:

pivotX, pivotY
Điểm trung tâm hai chiều là điểm mà các phần tử xoay quanh. Cả hai đều là giá trị dấu phẩy động được điều chỉnh theo tỷ lệ để nằm trong khoảng $ [0, 1] $.
angle
Số độ (theo chiều kim đồng hồ) mà phần tử phải xoay quanh điểm trung tâm.
alpha
Thiết lập mức độ trong suốt mà phần tử này cần có. Giá trị 0 cho biết phần tử phải hoàn toàn trong suốt. Giá trị 255 cho biết phần tử phải hoàn toàn mờ đục.
scaleX
Hệ số tỷ lệ ngang dùng để áp dụng cho phần tử này.
scaleY
Hệ số tỷ lệ dọc dùng để áp dụng cho phần tử.
tintColor
Áp dụng bộ lọc màu phủ màu cho phần tử. Bạn phải chỉ định màu bằng cách sử dụng định dạng ARGB (#ff000000 = màu đen tuyền) hoặc định dạng RGB (#000000 = màu đen).
displayName
Mã tài nguyên tương ứng với tên đã bản địa hoá cho vùng chức năng, xuất hiện trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ.
isCustomizable
Xác định xem người dùng có thể thay đổi chức năng ở khu vực này trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ hay không. Giá trị mặc định là TRUE.

Phần tử bên trong

Phần tử ComplicationSlot phải chứa đúng một phần tử Bounding Area (phạm vi giới hạn).

Phần tử ComplicationSlot phải chứa ít nhất một phần tử Complication (Chức năng) cho mỗi Loại chức năng được hỗ trợ. Phần tử ComplicationSlot có thể tuỳ ý chứa nhiều phần tử Chức năng hơn để hỗ trợ thay đổi giao diện bằng các phần tử Biến thể.

Phần tử ComplicationSlot có thể chứa các phần tử bên trong sau: