Biến đổi

Chứa thông tin về một phép biến đổi hình học.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Transform target="string" value="arithmetic-expression"
           mode="TO | BY">
    <Animation ... >
</Transform>

Thuộc tính

Phần tử Transform có các thuộc tính như sau. Một số thuộc tính là bắt buộc, trong khi các thuộc tính khác là không bắt buộc.

Thuộc tính bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là bắt buộc:

target
Tên của phần tử cần chuyển đổi.
value
Biểu thức số học đánh giá khoảng cách hoặc vị trí mới.

Thuộc tính không bắt buộc

Thuộc tính mode là không bắt buộc. Trường này chỉ định xem bạn muốn biến đổi một phần tử BY thành một số lượng đơn vị cụ thể hay TO một vị trí cụ thể. Giá trị mặc định là TO.

Phần tử bên trong

Phần tử Transform có thể tuỳ ý chứa một phần tử Animation bên trong để cho biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách phép biến đổi sẽ xuất hiện, di chuyển xung quanh hoặc biến mất khỏi mặt đồng hồ.