BitmapFonts

Vùng chứa phông chữ bitmap do người dùng xác định.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<BitmapFonts>
  <BitmapFont name="string">
    <!-- Only the most common inner element is shown here. -->
    <Character name="string" resource="string"
          width="positive-integer" height="positive-integer" />
    ...
  </BitmapFont>
</BitmapFonts>

Phần tử bên trong

Phần tử BitmapFonts phải chứa ít nhất một phần tử bên trong BitmapFont.

BitmapFont

Chỉ định phông chữ bitmap cụ thể do người dùng xác định.

Thuộc tính

name
Tên của bộ phông chữ do người dùng xác định.

Phần tử bên trong

Mỗi phần tử bên trong của một phần tử BitmapFont phải là phần tử Character hoặc phần tử Word. Cả hai phần tử bên trong này đều có các thuộc tính sau:

name
Chính ký tự hoặc từ đó.
resource
Mã tài nguyên tương ứng với nơi ký tự hoặc từ được định nghĩa.
width
Chiều rộng của ký tự hoặc từ, tính bằng pixel.
height
Chiều cao của ký tự hoặc từ, tính bằng pixel.