Thêm các chức năng vào mặt đồng hồ

Chức năng mặt đồng hồ hiển thị dữ liệu từ một nguồn dữ liệu. Khi sử dụng Định dạng mặt đồng hồ, bạn có thể chọn nguồn dữ liệu để lấy dữ liệu cơ bản. API này giúp mặt đồng hồ hiển thị thông tin ngoài thời gian trong ngày mà không cần có mã để nhận dữ liệu.

Sử dụng Định dạng mặt đồng hồ

Phần tử Complication cho phép bạn xác định tối đa 8 chức năng trong một mặt đồng hồ. Phần tử này cũng cho phép bạn xác định vị trí mỗi chức năng xuất hiện trên mặt đồng hồ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mẫu mặt đồng hồ trên GitHub.

Loại và trường

Bảng sau đây mô tả các loại và trường của đối tượng ComplicationData. Nếu mặt đồng hồ yêu cầu một trường không hợp lệ cho một loại chức năng, thì giá trị mặc định cho trường đó sẽ được trả về. Ví dụ: nếu mặt đồng hồ cố gắng truy cập vào trường LONG_TEXT trong loại SHORT_TEXT, thì giá trị mặc định cho trường LONG_TEXT là rỗng sẽ bị trả về. Lưu ý rằng các trường không bắt buộc không đảm bảo sẽ xuất hiện.

Loại Trường bắt buộc Trường tùy chọn (trường không bắt buộc) Ghi chú
SHORT_TEXT Văn bản ngắn Biểu tượng
Biểu tượng bảo vệ chống pixel bị hỏng
Tiêu đề ngắn
Mô tả nội dung

Chỉ một biểu tượng hoặc tiêu đề ngắn xuất hiện nếu bạn cung cấp một trong hai hoặc cả hai trường.
MONOCHROMATIC_IMAGE Hình ảnh đơn sắc
Biểu tượng bảo vệ chống pixel bị hỏng
Mô tả nội dung

Được dùng khi không cần văn bản. Biểu tượng dự kiến sẽ có một màu và có thể được phủ màu theo mặt đồng hồ.
RANGED_VALUE Giá trị
Giá trị tối thiểu
Giá trị tối đa
Hình ảnh đơn sắc
Biểu tượng bảo vệ chống pixel bị hỏng
Văn bản ngắn
Tiêu đề ngắn
Đoạn dốc màu
Giá trị động
Mô tả nội dung

Nếu muốn vẽ thanh tiến trình của riêng mình, bạn có thể sử dụng phương thức isRangedValueProgressHidden() để ẩn thanh tiến trình do lớp ComplicationDrawable cung cấp.
GOAL_PROGRESS Giá trị
Giá trị mục tiêu
Hình ảnh đơn sắc
Biểu tượng bảo vệ chống pixel bị hỏng
Văn bản ngắn
Tiêu đề ngắn
Đoạn dốc màu
Giá trị động
Mô tả nội dung

GOAL_PROGRESS được dành cho những trường như số bước khi Giá trị bắt đầu từ 0 và được phép vượt quá Giá trị mục tiêu.
LONG_TEXT Văn bản dài
Tiêu đề dài
Hình ảnh đơn sắc
Biểu tượng bảo vệ chống pixel bị hỏng
Hình ảnh nhỏ
Mô tả nội dung
Tiêu đề dài xuất hiện, nếu có.
SMALL_IMAGE Hình ảnh nhỏ
Mô tả nội dung
Hình ảnh nhỏ có một trong 2 kiểu: kiểu ảnh hoặc kiểu biểu tượng. Kiểu ảnh có nghĩa là ảnh sẽ lấp đầy không gian và có thể bị cắt. Kiểu biểu tượng có nghĩa là biểu tượng không được cắt bớt và có thể dùng làm khoảng đệm. Sự thay đổi hình ảnh có thể dẫn đến tình trạng hình ảnh không phù hợp để hiển thị ở chế độ môi trường xung quanh trên các thiết bị có tính năng bảo vệ chống pixel bị hỏng hoặc ở chế độ môi trường xung quanh có bit thấp. Khi bật tính năng bảo vệ chống pixel bị hỏng hoặc chế độ môi trường xung quanh có bit thấp, mặt đồng hồ có thể sử dụng hình ảnh nhỏ được bảo vệ chống pixel bị hỏng vì hình ảnh này an toàn. Nếu không, mặt đồng hồ sẽ khó xác định được mức độ phù hợp nên sẽ không hiển thị hình ảnh.
LARGE_IMAGE Hình ảnh lớn
Mô tả nội dung
Hình ảnh này phải đủ lớn để lấp đầy mặt đồng hồ. Sự thay đổi hình ảnh có thể dẫn đến tình trạng hình ảnh không phù hợp để hiển thị ở chế độ môi trường xung quanh trên các thiết bị có tính năng bảo vệ chống pixel bị hỏng hoặc ở chế độ môi trường xung quanh có bit thấp. Vì mặt đồng hồ khó xác định được mức độ phù hợp để hiển thị hình ảnh, nên mặt đồng hồ sẽ không hiển thị hình ảnh ở chế độ môi trường xung quanh nếu bật tính năng bảo vệ chống pixel bị hỏng hoặc chế độ môi trường xung quanh có bit thấp.
WEIGHTED_ELEMENTS Danh sách phần tử
Hình ảnh đơn sắc
Biểu tượng bảo vệ chống pixel bị hỏng
Văn bản ngắn
Tiêu đề ngắn
Mô tả nội dung
Mỗi phần tử bao gồm một màu và một trọng số (lớn hơn 0). Kích thước của phần tử khi được kết xuất phải tương ứng với trọng số của phần tử đó. Không bắt buộc có trọng số để tính tổng vào bất kỳ giá trị cụ thể nào. Lưu ý rằng mặt đồng hồ được phép đổi màu WEIGHTED_ELEMENTS.

Bảng sau đây mô tả các loại chức năng cho dữ liệu trống có thể được gửi cho bất kỳ khu vực hiển thị chức năng nào. Những loại này không có trường và không cần đưa vào danh sách các loại được hỗ trợ. Những loại này cho phép mặt đồng hồ phân biệt giữa 3 trường hợp sau:

  • Không có nguồn nào được chọn
  • Người dùng đã chọn tùy chọn "trống" cho một khu vực
  • Nguồn không có dữ liệu để gửi

Nguồn không gửi được TYPE_EMPTY theo yêu cầu cập nhật. Thay vào đó, hãy gửi TYPE_NO_DATA.

Complication type Nội dung mô tả
TYPE_NOT_CONFIGURED Do hệ thống gửi khi một chức năng được kích hoạt nhưng người dùng chưa chọn nguồn và chưa đặt giá trị mặc định.

Không thể do nguồn gửi.

TYPE_EMPTY Do hệ thống gửi khi một chức năng được kích hoạt và người dùng chọn "trống" thay vì chọn nguồn hoặc khi mặt đồng hồ chọn không có nguồn và chọn loại chức năng này làm loại mặc định.

Không thể do nguồn gửi.

TYPE_NO_DATA Do hệ thống gửi khi một chức năng (có nguồn) được kích hoạt để xoá chức năng đó trước khi nhận được dữ liệu thực tế từ nguồn.

Có thể do nguồn gửi nếu nguồn không có dữ liệu thực để gửi.

Hầu hết các nguồn dữ liệu đều yêu cầu Định dạng mặt đồng hồ

Để duy trì giao diện của các chức năng mặt đồng hồ trên các bản phát hành Wear OS sắp tới, bạn phải sử dụng Định dạng mặt đồng hồ. Nếu mặt đồng hồ của bạn sử dụng thư viện Mặt đồng hồ Jetpack hoặc Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo, thì các phiên bản Wear OS mới hơn sẽ không hiển thị dữ liệu từ hầu hết các nguồn dữ liệu trong chức năng của mặt đồng hồ.

Để duy trì hoàn toàn giao diện của các chức năng trên mặt đồng hồ không sử dụng Định dạng mặt đồng hồ, mặt đồng hồ phải sử dụng một trong các nguồn dữ liệu sau trong các khe chức năng:

Tuỳ thuộc vào nhà sản xuất thiết bị, một số nguồn chức năng bổ sung có thể hiển thị trên mặt đồng hồ không sử dụng Định dạng mặt đồng hồ.