Complication


Phần tử Chức năng (Complication) xác định cách hiện một Kiểu chức năng cụ thể trên mặt đồng hồ.

Đối với mỗi kiểu chức năng, bạn có thể dùng dữ liệu sau trong biểu thức. Nhờ vậy, bạn sẽ truy cập được vào dữ liệu được cung cấp cho chức năng:

 • Tất cả các loại và EMPTY:
  • [COMPLICATION.TYPE]
  • [COMPLICATION.TAP_ACTION]
 • LONG_TEXT:
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE]
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE_AMBIENT]
  • [COMPLICATION.TEXT]
  • [COMPLICATION.TITLE]
 • MONOCHROMATIC_IMAGE:
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE]
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE_AMBIENT]
 • PHOTO_IMAGE:
  • [COMPLICATION.PHOTO_IMAGE]
 • RANGED_VALUE:
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE]
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE_AMBIENT]
  • [COMPLICATION.TEXT]
  • [COMPLICATION.TITLE]
  • [COMPLICATION.RANGED_VALUE_MIN]
  • [COMPLICATION.RANGED_VALUE_MAX]
  • [COMPLICATION.RANGED_VALUE_VALUE]
  • [COMPLICATION.RANGED_VALUE_COLORS] – (danh sách màu hex được phân tách bằng dấu cách, ví dụ: #FF0000 #00FF00)
  • [COMPLICATION.RANGED_VALUE_COLORS_INTERPOLATE] – (logic chỉ định liệu có nội suy màu hay không)
 • SHORT_TEXT:
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE]
  • [COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE_AMBIENT]
  • [COMPLICATION.TEXT]
  • [COMPLICATION.TITLE]
 • SMALL_IMAGE:
  • [COMPLICATION.SMALL_IMAGE]
  • [COMPLICATION.SMALL_IMAGE_AMBIENT]
  • [COMPLICATION.IMAGE_STYLE] – (tương ứng với giá trị thứ tự SmallImageType)
 • GOAL_PROGRESS:
  • [COMPLICATION.GOAL_PROGRESS_VALUE]
  • [COMPLICATION.GOAL_PROGRESS_TARGET_VALUE]
  • [COMPLICATION.TEXT]
  • [COMPLICATION.TITLE]
  • [COMPLICATION.GOAL_PROGRESS_COLORS] – (danh sách màu hex được phân tách bằng dấu cách, ví dụ: #FF0000 #00FF00)
  • [COMPLICATION.GOAL_PROGRESS_COLORS_INTERPOLATE] – (logic chỉ định liệu có nội suy màu hay không)
 • WEIGHTED_ELEMENTS:
  • [COMPLICATION.WEIGHTED_ELEMENTS_COLORS] – (danh sách màu hex được phân tách bằng dấu cách, ví dụ: #FF0000 #00FF00)
  • [COMPLICATION.WEIGHTED_ELEMENTS_WEIGHTS] – (danh sách trọng số phần tử được phân tách bằng dấu cách)
  • [COMPLICATION.WEIGHTED_ELEMENTS_BACKGROUND_COLOR]
  • [COMPLICATION.TEXT]
  • [COMPLICATION.TITLE]

Để xem phần minh hoạ đầy đủ, hãy xem ví dụ.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Complication type="string">
   <!-- Only the most common inner element is shown here. -->
   <Group>
   </Group>
</Complication>

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy một chức năng chứa các thành phần hình ảnh, tiêu đề và văn bản:

<Complication type="SHORT_TEXT">
  <PartImage x="35" y="16" width="22" height="22" pivotX="0.5" pivotY="0.5"
        name="SomeIcon" alpha="255">
    <Image resource="[COMPLICATION.MONOCHROMATIC_IMAGE]"/>
  </PartImage>
  <PartText x="18" y="39" width="56" height="22" pivotX="0.5" pivotY="0.5"
       name="SomeText" alpha="255">
    <Text align="CENTER" ellipsis="TRUE">
      <Font family="SYNC_TO_DEVICE" size="20" weight="NORMAL"
         slant="NORMAL" color="#ffffffff">
        <Template>
          %s
          <Parameter expression="[COMPLICATION.TEXT]"/>
        </Template>
      </Font>
    </Text>
  </PartText>
  <PartText x="19" y="62" width="54" height="14" pivotX="0.5" pivotY="0.5"
       name="SomeTitle" alpha="255">
    <Text align="CENTER" ellipsis="TRUE">
      <Font family="SYNC_TO_DEVICE" size="12" weight="NORMAL"
         slant="NORMAL" color="#ffadadad">
        <Template>
          %s
          <Parameter expression="[COMPLICATION.TITLE]"/>
        </Template>
      </Font>
    </Text>
  </PartText>
</Complication>

Thuộc tính

Phần tử ComplicationSlot phải chứa thuộc tính type. Phần tử được kết xuất nếu người dùng chọn một loại chức năng phù hợp. Các giá trị được hỗ trợ: SHORT_TEXT, LONG_TEXT, MONOCHROMATIC_IMAGE, SMALL_IMAGE, PHOTO_IMAGE, RANGED_VALUEEMPTY

Phần tử bên trong

Phần tử Complication có thể chứa tuỳ ý số lượng phần tử bên trong sau đây: