Cấu hình Boolean

Cho phép hiển thị tập hợp các phần tử văn bản và đồ hoạ theo cách có điều kiện dựa trên lựa chọn true hoặc false hiện tại của người dùng trên màn hình có các lựa chọn về mặt đồng hồ. Phần tử này tham chiếu đến phần tử cấu hình người dùng BooleanConfigurationđã được xác định ở nơi khác trong tệp mặt đồng hồ.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<!-- The ID doesn't need to be "showDate"; this is just an example. -->
<UserConfiguration>
  <BooleanConfiguration id="showDate" />
</UserConfiguration>
<!-- ... -->
<BooleanConfiguration id="showDate">
  <BooleanOption id="TRUE">
    <!-- Only the most common element is shown here -->
    <PartText ... />
  </BooleanOption>
  <BooleanOption id="FALSE" ... />
</BooleanConfiguration>

Thuộc tính

Phần tử BooleanConfiguration có một thuộc tính bắt buộc là id. Đây là một chuỗi phải khớp với giá trị id của cấu hình người dùng BooleanConfigurationđã được xác định trước đó.

Phần tử bên trong

Phần tử BooleanConfiguration có thể chứa tối đa 2 phần tử BooleanOption bên trong. Mỗi phần tử BooleanOption chứa một giá trị idTRUE hoặc FALSE và chứa các phần tử đồ hoạ sẽ xuất hiện trên mặt đồng hồ khi người dùng chọn "true" hoặc "false" trên màn hình có lựa chọn về mặt đồng hồ.

Mỗi phần tử bên trong của BooleanOption có thể chứa một trong các phần tử sau: