Sử dụng cử chỉ cổ tay trên Wear

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các cử chỉ cổ tay có thể cho phép bạn tương tác nhanh chóng bằng một tay với ứng dụng khi không tiện dùng màn hình cảm ứng.

Ví dụ: người dùng có thể cuộn qua các thông báo bằng một tay trong khi vẫn cầm một cốc nước bằng tay còn lại. Các trường hợp sử dụng khác đối với cử chỉ cổ tay gồm có:

 • Trong ứng dụng chạy bộ, thao tác di chuyển qua các màn hình dọc hiển thị số bước đã chạy, thời gian đã trôi qua và tốc độ hiện tại
 • Trong ứng dụng du lịch, thao tác di chuyển qua thông tin chuyến bay và cổng bay
 • Trong ứng dụng tin tức, thao tác di chuyển qua các bài viết

Để xem các cử chỉ cổ tay trên thiết bị đồng hồ, hãy nhớ bật cử chỉ bằng cách chọn Settings > Advanced features > Gestures > Wrist Gestures On (Cài đặt > Tính năng nâng cao > Cử chỉ > Bật cử chỉ cổ tay). Sau đó, hãy hoàn tất phần hướng dẫn về Cử chỉ trên đồng hồ bằng cách chọn Launch Tutorial (Mở hướng dẫn).

Lưu ý: Lắc cổ tay là cử chỉ huỷ hoặc quay lại trên toàn hệ thống và cử chỉ này không được cung cấp cho các ứng dụng để tuỳ chỉnh.

Bạn có thể dùng cử chỉ cổ tay theo những cách sau như mô tả trong hướng dẫn này:

Mỗi cử chỉ cổ tay được liên kết với một hằng số int từ lớp KeyEvent, như minh hoạ trong bảng sau:

Cử chỉ KeyEvent Mô tả
Xoay cổ tay ra ngoài KEYCODE_NAVIGATE_NEXT Mã phím này sẽ chuyển đến mục tiếp theo.
Xoay cổ tay vào trong KEYCODE_NAVIGATE_PREVIOUS Mã phím này sẽ chuyển về mục trước.

Sử dụng bố cục cong để hỗ trợ cử chỉ cổ tay

Lớp WearableRecyclerView cung cấp bố cục kiểu đường cong cho các danh sách và tự động hỗ trợ các cử chỉ cổ tay. Lớp này có các thao tác được định sẵn cho các lần xuất hiện cử chỉ cổ tay khi khung hiển thị có tâm điểm. Để biết thông tin về cách sử dụng lớp WearableRecyclerView, hãy xem bài viết Tạo danh sách trên Wear OS. Ngoài ra, hãy xem phần Các phương pháp hay nhất trong hướng dẫn này.

Lưu ý: Lớp WearableRecyclerView thay thế cho một lớp tương tự đã ngừng sử dụng trong Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo.

Ngay cả khi dùng WearableRecyclerView, bạn vẫn nên sử dụng các hằng số của lớp KeyEvent. Bạn có thể ghi đè các thao tác được định sẵn bằng cách phân lớp con WearableRecyclerView và triển khai lại lệnh gọi lại onKeyDown(). Bạn có thể tắt hoàn toàn hành vi này bằng cách sử dụng setEnableGestureNavigation(false). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xử lý thao tác trên bàn phím.

Trực tiếp sử dụng các sự kiện chính

Bạn có thể sử dụng các sự kiện chính bên ngoài WearableRecyclerView nhằm kích hoạt thao tác mới để phản hồi các sự kiện cử chỉ. Quan trọng là các sự kiện cử chỉ này được nhận dạng khi thiết bị ở chế độ đang hoạt động và được phân phối theo cách tương tự như mọi sự kiện chính.

Một lớp liên quan đến hoạt động tương tác của người dùng (chẳng hạn như View hoặc Activity) giúp triển khai KeyEvent.Callback có thể theo dõi các sự kiện chính liên quan đến cử chỉ cổ tay như được liệt kê với bất kỳ sự kiện chính nào khác. Khung Android gọi View hoặc Activity tập trung vào các sự kiện chính. Đối với cử chỉ, lệnh gọi lại phương thức onKeyDown() sẽ được gọi khi xuất hiện cử chỉ.

Ví dụ: ứng dụng có thể ghi đè các thao tác được định sẵn trong View hoặc Activity giúp triển khai KeyEvent.Callback như sau:

Kotlin

class GesturesActivity : Activity() {

  /* KeyEvent.Callback */
  override fun onKeyDown(keyCode: Int, event: KeyEvent): Boolean {
    return when (keyCode) {
      KeyEvent.KEYCODE_NAVIGATE_NEXT ->
        // Do something that advances a user View to the next item in an ordered list.
        moveToNextItem()
      KeyEvent.KEYCODE_NAVIGATE_PREVIOUS ->
        // Do something that advances a user View to the previous item in an ordered list.
        moveToPreviousItem()
      else -> {
        // If you did not handle it, let it be handled by the next possible element as determined
        // by the Activity.
        super.onKeyDown(keyCode, event)
      }
    }
  }

  /** Shows the next item in the custom list. */
  private fun moveToNextItem(): Boolean {
    ...
    // Return true if handled successfully, otherwise return false.
    return false
  }

  /** Shows the previous item in the custom list. */
  private fun moveToPreviousItem(): Boolean {
    ...
    // Return true if handled successfully, otherwise return false.
    return false
  }
}

Java

public final class GesturesActivity extends Activity {

 @Override /* KeyEvent.Callback */
 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
 switch (keyCode) {
  case KeyEvent.KEYCODE_NAVIGATE_NEXT:
  // Do something that advances a user View to the next item in an ordered list.
  return moveToNextItem();
  case KeyEvent.KEYCODE_NAVIGATE_PREVIOUS:
  // Do something that advances a user View to the previous item in an ordered list.
  return moveToPreviousItem();
 }
 // If you did not handle it, let it be handled by the next possible element as determined by the Activity.
 return super.onKeyDown(keyCode, event);
 }

 /** Shows the next item in the custom list. */
 private boolean moveToNextItem() {
 boolean handled = false;
 ...
 // Return true if handled successfully, otherwise return false.
 return handled;
 }

 /** Shows the previous item in the custom list. */
 private boolean moveToPreviousItem() {
 boolean handled = false;
 ...
 // Return true if handled successfully, otherwise return false.
 return handled;
 }
}

Các phương pháp hay nhất

 • Xem lại các trang KeyEvent KeyEvent.Callback để cung cấp các sự kiện chính cho ViewActivity.
 • Duy trì khả năng cung cấp hướng mang tính nhất quán: sử dụng cử chỉ "xoay cổ tay ra ngoài" cho mục tiếp theo và "xoay cổ tay vào trong" cho mục trước.
 • Tạo một cử chỉ chạm song song.
 • Cung cấp phản hồi bằng hình ảnh.
 • Không sử dụng mã phím để triển khai chức năng khác thường với phần còn lại của hệ thống. Ví dụ: không sử dụng KEYCODE_NAVIGATE_NEXT để huỷ một thao tác hoặc di chuyển trục trái, phải bằng cách xoay cổ tay.
 • Đừng chặn các sự kiện chính trên các thành phần không thuộc giao diện người dùng, chẳng hạn như các khung hiển thị bị che khuất hoặc bị che khuất một phần. Việc này cũng tương tự như đối với mọi sự kiện chính.
 • Đừng diễn giải lại các cử chỉ xoay cổ tay liên tục thành cử chỉ mới lạ của riêng bạn. Cử chỉ này có thể xung đột với cử chỉ "lắc cổ tay" của hệ thống.
 • Để nhận được các sự kiện chính liên quan đến cử chỉ, khung hiển thị phải có tâm điểm; hãy xem View.setFocusable().

  Vì các cử chỉ được coi là sự kiện chính, nên các cử chỉ sẽ kích hoạt quá trình chuyển đổi ra khỏi "chế độ cảm ứng" giúp thực hiện những việc không mong muốn. Vì người dùng có thể thay thế giữa việc sử dụng thao tác chạm và cử chỉ, nên có thể cần đến phương thức View::setFocusableInTouchmode(). Trong một số trường hợp, bạn cũng cần sử dụng setDescendantFocusability(FOCUS_BEFORE_DESCENDANTS) để khi tâm điểm thay đổi sau khi chuyển thành hoặc chuyển từ chế độ cảm ứng, thì khung hiển thị dự định của bạn sẽ được lấy làm tâm điểm.

 • Hãy dùng requestFocus()clearFocus() một cách thận trọng:
  • Khi gọi requestFocus(), hãy đảm bảo khung hiển thị đó thích hợp để lấy làm tâm điểm. Nếu khung hiển thị nằm ngoài màn hình hoặc bị một khung hiển thị khác che phủ, thì bạn có thể thấy bất ngờ khi các cử chỉ kích hoạt lệnh gọi lại.
  • Phương thức clearFocus() sẽ bắt đầu một lượt tìm kiếm tâm điểm để tìm một khung hiển thị khác phù hợp. Tuỳ thuộc vào hệ phân cấp khung hiển thị, lượt tìm kiếm này có thể cần đến các phép tính không hề nhỏ. Điều này cũng có thể kết thúc bằng việc gán tâm điểm cho một khung hiển thị bạn không mong muốn.
 • Trước tiên, các sự kiện chính sẽ được phân phối đến khung hiển thị có tâm điểm trong hệ phân cấp khung hiển thị. Nếu khung hiển thị có tâm điểm không xử lý sự kiện, nói cách khác là khung hiển thị trả về false, thì sự kiện đó sẽ không được gửi đến khung hiển thị gốc, ngay cả khi khung hiển thị đó nhận tâm điểm và có KeyListener. Thay vào đó, sự kiện này được phân phối đến hoạt động hiện tại có tâm điểm là hệ phân cấp khung hiển thị.

  Do đó, cần phải nắm rõ mọi sự kiện ở cấp cao hơn rồi truyền các mã liên quan xuống. Ngoài ra, bạn có thể phân lớp con đối với hoạt động và ghi đè phương thức dispatchKeyEvent(KeyEvent event) để chặn các khoá khi cần thiết hoặc xử lý các khoá đó khi chúng không được xử lý ở các lớp thấp hơn.