Giới thiệu về các chức năng

Chức năng (complication) là tính năng bất kỳ xuất hiện trên mặt đồng hồ, ngoài thời gian. Ví dụ: chỉ báo pin là một chức năng. Complications API dành cho cả ứng dụng mặt đồng hồ và ứng dụng nguồn dữ liệu.

Phần còn lại của tài liệu này mô tả nguồn dữ liệu, mặt đồng hồ và các loại chức năng.

Nguồn dữ liệu của chức năng

Các ứng dụng cung cấp dữ liệu của chức năng (chẳng hạn như mức pin, thông tin thời tiết hoặc số bước đi) cho mặt đồng hồ được gọi là nguồn dữ liệu chức năng. Những nguồn dữ liệu này cung cấp dữ liệu thô và không chịu trách nhiệm kiểm soát cách dữ liệu chức năng xuất hiện trên mặt đồng hồ. Để tìm hiểu về cách viết ứng dụng cung cấp dữ liệu cho mặt đồng hồ, hãy xem bài viết Cung cấp dữ liệu cho chức năng.

Sơ đồ dưới đây cho thấy cách Wear OS by Google dàn xếp luồng dữ liệu từ các nguồn sang mặt đồng hồ.

Luồng dữ liệu của chức năng
Hình 1. Luồng dữ liệu của chức năng.

Chức năng trên mặt đồng hồ

Mặt đồng hồ nhận dữ liệu từ các nguồn dữ liệu chức năng, cho phép mặt đồng hồ hiển thị các chức năng mà không cần dùng mã để lấy dữ liệu cơ bản. Mặt đồng hồ duy trì quyền kiểm soát cách hiển thị dữ liệu, nhờ đó, mặt đồng hồ có thể tích hợp dữ liệu một cách tự nhiên với thiết kế của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn thiết kế về Chức năng.

Để tìm hiểu cách thêm các chức năng vào mặt đồng hồ, hãy xem bài viết Thêm chức năng vào mặt đồng hồ.

Các loại chức năng

Loại chức năng sẽ xác định kiểu dữ liệu có thể xuất hiện trong một chức năng hoặc kiểu dữ liệu được một nguồn dữ liệu cung cấp. Ví dụ: sử dụng loại SHORT_TEXT khi dữ liệu chủ yếu bao gồm một chuỗi ngắn. Đối tượng ComplicationData luôn có một loại chức năng duy nhất xác định các trường bắt buộc và không bắt buộc. Trường bắt buộc đại diện cho phần dữ liệu chính; hầu hết các loại sẽ lấy tên từ trường bắt buộc.

Các nguồn dữ liệu sử dụng loại chức năng khác với mặt đồng hồ:

  • Một nguồn dữ liệu sẽ chọn các loại dữ liệu chức năng để cung cấp (bao gồm cả các trường không bắt buộc trong số các loại đó) và số loại dữ liệu có thể được hỗ trợ. Ví dụ: nguồn đếm bước có thể hỗ trợ loại RANGED_VALUESHORT_TEXT, còn nguồn cuộc họp tiếp theo có thể hỗ trợ loại SHORT_TEXTLONG_TEXT.
  • Bạn có thể chọn số chức năng để đưa vào mặt đồng hồ và các loại chức năng được hỗ trợ. Ví dụ: chức năng gọi điện trên mặt đồng hồ có thể hỗ trợ các loại SHORT_TEXT, ICONRANGED_VALUE. Thước đo trên mặt đồng hồ có thể chỉ hỗ trợ loại RANGED_VALUE.

Để tìm hiểu thêm về các loại chức năng và trường mà từng loại hỗ trợ, hãy xem nội dung Các loại chức năng.