API Java 11 trở lên hiện có thông qua quá trình đơn giản hoá bằng thông số kỹ thuật tối thiểu

Android Studio hỗ trợ việc sử dụng một số API Java 11 trở lên mà không yêu cầu cấp độ API tối thiểu cho ứng dụng. Tức là nếu bạn dùng API được giới thiệu trong Android 13 (API cấp độ 33), thì mã này cũng sẽ hoạt động trên tất cả các phiên bản trước đó. Android 13 hỗ trợ hầu hết các API được ra mắt cho Android trong những năm qua. Thông qua một quy trình tên là đơn giản hoá API (API desugaring), trình biên dịch DEX (D8) giúp bạn đưa thêm các API ngôn ngữ tiêu chuẩn vào những ứng dụng hỗ trợ phiên bản Android cũ.

Java 11 hỗ trợ 3 phiên bản của quy trình đơn giản hoá API:

 • Phiên bản tối thiểu chỉ bao gồm gói java.util.function và các lớp thay thế cho một số bộ sưu tập đồng thời của khung Android có các vấn đề đã biết trên thiết bị đời cũ.
 • Phiên bản mặc định chính là phiên bản nâng cấp của quá trình đơn giản hoá API Java 8, được cập nhật lên Java 11. Ngoài tất cả nội dung có trong phiên bản tối thiểu, phiên bản này còn bao gồm các gói java.timejava.util.stream.
 • Ngoài tất cả nội dung có trong phiên bản mặc định, phiên bản nio còn bao gồm gói java.nio.

Bảng sau đây (tìm kiếm được) cho biết những thư viện Java 11 trở lên nào có sẵn khi bạn sử dụng phiên bản mới nhất của trình bổ trợ Android cho Gradle với phần phụ thuộc coreLibraryDesugaring được thiết lập thành com.android.tools:desugar_jdk_libs_minimal:2.0.1 (xem phần đơn giản hoá API để biết thêm thông tin). Thiết lập thuộc tính này trong tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts.

Gói +
Lớp,
Enum,
hoặc lớp giao tiếp
Hàm khởi tạo,
Thuộc tính
và phương thức
Lưu ý
java.util.concurrent


 ConcurrentHashMap.
 KeySetView


 • public boolean add(Object e)
 • public boolean addAll(Collection c)
 • public boolean contains(Object o)
 • public boolean equals(Object o)
 • public void forEach(Consumer action)
 • public Object getMappedValue()
 • public int hashCode()
 • public Iterator iterator()
 • public boolean remove(Object o)
 • public Spliterator spliterator()

Một số phương thức (8) có trong Android T không được hỗ trợ.

java.util.concurrent


 ConcurrentHashMap


 • public ConcurrentHashMap()
 • public ConcurrentHashMap(int initialCapacity)
 • public ConcurrentHashMap(
   int initialCapacity, float loadFactor)
 • public ConcurrentHashMap(
    int initialCapacity,
    float loadFactor,
    int concurrencyLevel)
 • public ConcurrentHashMap(Map m)
 • public void clear()
 • public Object compute(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public Object computeIfAbsent(
   Object key, Function mappingFunction)
 • public Object computeIfPresent(
   Object key, BiFunction remappingFunction)
 • public boolean contains(Object value)
 • public boolean containsKey(Object key)
 • public boolean containsValue(Object value)
 • public Enumeration elements()
 • public Set entrySet()
 • public boolean equals(Object o)
 • public void forEach(
   long parallelismThreshold, BiConsumer action)
 • public void forEach(
    long parallelismThreshold,
    BiFunction transformer,
    Consumer action)
 • public void forEach(BiConsumer action)
 • public void forEachEntry(
   long parallelismThreshold, Consumer action)
 • public void forEachEntry(
    long parallelismThreshold,
    Function transformer,
    Consumer action)
 • public void forEachKey(
   long parallelismThreshold, Consumer action)
 • public void forEachKey(
    long parallelismThreshold,
    Function transformer,
    Consumer action)
 • public void forEachValue(
   long parallelismThreshold, Consumer action)
 • public void forEachValue(
    long parallelismThreshold,
    Function transformer,
    Consumer action)
 • public Object get(Object key)
 • public Object getOrDefault(
   Object key, Object defaultValue)
 • public int hashCode()
 • public boolean isEmpty()
 • public Set keySet()
 • public ConcurrentHashMap.KeySetView keySet(
   Object mappedValue)
 • public Enumeration keys()
 • public long mappingCount()
 • public Object merge(
    Object key,
    Object value,
    BiFunction remappingFunction)
 • public static ConcurrentHashMap.KeySetView newKeySet()
 • public static ConcurrentHashMap.KeySetView newKeySet(
   int initialCapacity)
 • public Object put(Object key, Object value)
 • public void putAll(Map m)
 • public Object putIfAbsent(Object key, Object value)
 • public Object reduce(
    long parallelismThreshold,
    BiFunction transformer,
    BiFunction reducer)
 • public Object reduceEntries(
    long parallelismThreshold,
    Function transformer,
    BiFunction reducer)
 • public Map.Entry reduceEntries(
   long parallelismThreshold, BiFunction reducer)
 • public double reduceEntriesToDouble(
    long parallelismThreshold,
    ToDoubleFunction transformer,
    double basis,
    DoubleBinaryOperator reducer)
 • public int reduceEntriesToInt(
    long parallelismThreshold,
    ToIntFunction transformer,
    int basis,
    IntBinaryOperator reducer)
 • public long reduceEntriesToLong(
    long parallelismThreshold,
    ToLongFunction transformer,
    long basis,
    LongBinaryOperator reducer)
 • public Object reduceKeys(
   long parallelismThreshold, BiFunction reducer)
 • public Object reduceKeys(
    long parallelismThreshold,
    Function transformer,
    BiFunction reducer)
 • public double reduceKeysToDouble(
    long parallelismThreshold,
    ToDoubleFunction transformer,
    double basis,
    DoubleBinaryOperator reducer)
 • public int reduceKeysToInt(
    long parallelismThreshold,
    ToIntFunction transformer,
    int basis,
    IntBinaryOperator reducer)
 • public long reduceKeysToLong(
    long parallelismThreshold,
    ToLongFunction transformer,
    long basis,
    LongBinaryOperator reducer)
 • public double reduceToDouble(
    long parallelismThreshold,
    ToDoubleBiFunction transformer,
    double basis,
    DoubleBinaryOperator reducer)
 • public int reduceToInt(
    long parallelismThreshold,
    ToIntBiFunction transformer,
    int basis,
    IntBinaryOperator reducer)
 • public long reduceToLong(
    long parallelismThreshold,
    ToLongBiFunction transformer,
    long basis,
    LongBinaryOperator reducer)
 • public Object reduceValues(
   long parallelismThreshold, BiFunction reducer)
 • public Object reduceValues(
    long parallelismThreshold,
    Function transformer,
    BiFunction reducer)
 • public double reduceValuesToDouble(
    long parallelismThreshold,
    ToDoubleFunction transformer,
    double basis,
    DoubleBinaryOperator reducer)
 • public int reduceValuesToInt(
    long parallelismThreshold,
    ToIntFunction transformer,
    int basis,
    IntBinaryOperator reducer)
 • public long reduceValuesToLong(
    long parallelismThreshold,
    ToLongFunction transformer,
    long basis,
    LongBinaryOperator reducer)
 • public Object remove(Object key)
 • public boolean remove(Object key, Object value)
 • public Object replace(Object key, Object value)
 • public boolean replace(
   Object key, Object oldValue, Object newValue)
 • public void replaceAll(BiFunction function)
 • public Object search(
    long parallelismThreshold,
    BiFunction searchFunction)
 • public Object searchEntries(
    long parallelismThreshold,
    Function searchFunction)
 • public Object searchKeys(
    long parallelismThreshold,
    Function searchFunction)
 • public Object searchValues(
    long parallelismThreshold,
    Function searchFunction)
 • public int size()
 • public String toString()
 • public Collection values()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.concurrent


 ThreadLocalRandom


 • public static ThreadLocalRandom current()
 • public DoubleStream doubles()
 • public DoubleStream doubles(
    double randomNumberOrigin,
    double randomNumberBound)
 • public DoubleStream doubles(long streamSize)
 • public DoubleStream doubles(
    long streamSize,
    double randomNumberOrigin,
    double randomNumberBound)
 • public IntStream ints()
 • public IntStream ints(
   int randomNumberOrigin, int randomNumberBound)
 • public IntStream ints(long streamSize)
 • public IntStream ints(
    long streamSize,
    int randomNumberOrigin,
    int randomNumberBound)
 • public LongStream longs()
 • public LongStream longs(long streamSize)
 • public LongStream longs(
   long randomNumberOrigin, long randomNumberBound)
 • public LongStream longs(
    long streamSize,
    long randomNumberOrigin,
    long randomNumberBound)
 • protected int next(int bits)
 • public boolean nextBoolean()
 • public double nextDouble()
 • public double nextDouble(double bound)
 • public double nextDouble(
   double origin, double bound)
 • public float nextFloat()
 • public double nextGaussian()
 • public int nextInt()
 • public int nextInt(int bound)
 • public int nextInt(int origin, int bound)
 • public long nextLong()
 • public long nextLong(long bound)
 • public long nextLong(long origin, long bound)
 • public void setSeed(long seed)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BiConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, Object p1)
 • public BiConsumer andThen(BiConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BiFunction


 • public BiFunction andThen(Function after)
 • public abstract Object apply(Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BiPredicate


 • public BiPredicate and(BiPredicate other)
 • public BiPredicate negate()
 • public BiPredicate or(BiPredicate other)
 • public abstract boolean test(Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BinaryOperator


 • public static BinaryOperator maxBy(
   Comparator comparator)
 • public static BinaryOperator minBy(
   Comparator comparator)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 BooleanSupplier


 • public abstract boolean getAsBoolean()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Consumer


 • public abstract void accept(Object p0)
 • public Consumer andThen(Consumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleBinaryOperator


 • public abstract double applyAsDouble(
   double p0, double p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleConsumer


 • public abstract void accept(double p0)
 • public DoubleConsumer andThen(DoubleConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleFunction


 • public abstract Object apply(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoublePredicate


 • public DoublePredicate and(DoublePredicate other)
 • public DoublePredicate negate()
 • public DoublePredicate or(DoublePredicate other)
 • public abstract boolean test(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleSupplier


 • public abstract double getAsDouble()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleToIntFunction


 • public abstract int applyAsInt(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleToLongFunction


 • public abstract long applyAsLong(double p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 DoubleUnaryOperator


 • public DoubleUnaryOperator andThen(
   DoubleUnaryOperator after)
 • public abstract double applyAsDouble(double p0)
 • public DoubleUnaryOperator compose(
   DoubleUnaryOperator before)
 • public static DoubleUnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Function


 • public Function andThen(Function after)
 • public abstract Object apply(Object p0)
 • public Function compose(Function before)
 • public static Function identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntBinaryOperator


 • public abstract int applyAsInt(int p0, int p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntConsumer


 • public abstract void accept(int p0)
 • public IntConsumer andThen(IntConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntFunction


 • public abstract Object apply(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntPredicate


 • public IntPredicate and(IntPredicate other)
 • public IntPredicate negate()
 • public IntPredicate or(IntPredicate other)
 • public abstract boolean test(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntSupplier


 • public abstract int getAsInt()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntToDoubleFunction


 • public abstract double applyAsDouble(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntToLongFunction


 • public abstract long applyAsLong(int p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 IntUnaryOperator


 • public IntUnaryOperator andThen(
   IntUnaryOperator after)
 • public abstract int applyAsInt(int p0)
 • public IntUnaryOperator compose(
   IntUnaryOperator before)
 • public static IntUnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongBinaryOperator


 • public abstract long applyAsLong(long p0, long p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongConsumer


 • public abstract void accept(long p0)
 • public LongConsumer andThen(LongConsumer after)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongFunction


 • public abstract Object apply(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongPredicate


 • public LongPredicate and(LongPredicate other)
 • public LongPredicate negate()
 • public LongPredicate or(LongPredicate other)
 • public abstract boolean test(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongSupplier


 • public abstract long getAsLong()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongToDoubleFunction


 • public abstract double applyAsDouble(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongToIntFunction


 • public abstract int applyAsInt(long p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 LongUnaryOperator


 • public LongUnaryOperator andThen(
   LongUnaryOperator after)
 • public abstract long applyAsLong(long p0)
 • public LongUnaryOperator compose(
   LongUnaryOperator before)
 • public static LongUnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ObjDoubleConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, double p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ObjIntConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, int p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ObjLongConsumer


 • public abstract void accept(Object p0, long p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Predicate


 • public Predicate and(Predicate other)
 • public static Predicate isEqual(Object targetRef)
 • public Predicate negate()
 • public static Predicate not(Predicate target)
 • public Predicate or(Predicate other)
 • public abstract boolean test(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 Supplier


 • public abstract Object get()

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToDoubleBiFunction


 • public abstract double applyAsDouble(
   Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToDoubleFunction


 • public abstract double applyAsDouble(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToIntBiFunction


 • public abstract int applyAsInt(Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToIntFunction


 • public abstract int applyAsInt(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToLongBiFunction


 • public abstract long applyAsLong(
   Object p0, Object p1)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 ToLongFunction


 • public abstract long applyAsLong(Object p0)

Lớp được triển khai đầy đủ.
 

java.util.function


 UnaryOperator


 • public static UnaryOperator identity()

Lớp được triển khai đầy đủ.