Versionedparcelable

  
Cung cấp định dạng tuần tự nhị phân ổn định và nhỏ gọn, có thể được truyền qua các quá trình hoặc duy trì một cách an toàn.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 15 tháng 4 năm 2020 1.1.1 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.versionedparcelable:versionedparcelable:1.1.1. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

  • Cập nhật các quy tắc ProGuard để giữ lại mọi lớp triển khai VersionedParcelable, kể cả các lớp không công khai (I480bf8)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.versionedparcelable:versionedparcelable:1.1.0. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Dưới đây là bản tóm tắt các thay đổi từ 1.0.0 thành 1.1.0:

Tính năng mới

  • Các phương thức tiện lợi mới ParcelUtils.getVersionedParcelableList()ParcelUtils.putVersionedParcelableList()

Thay đổi về API

  • ParcelUtils.getVersionedParcelable() nay trả về giá trị rỗng nếu không tìm thấy khoá trong gói
  • ParcelUtils.putVersionedParcelable() nay chấp nhận các đối tượng VersionedParcelable rỗng.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

androidx.versionedparcelable:versionedparcelable:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào từ phiên bản 1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.versionedparcelable:versionedparcelable:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

  • Parcelutils.getVersionedParcelable và Parcelutils.putVersionParcelable` nay hỗ trợ giá trị rỗng (aosp/940072)
  • RemoteActionCompat nay là một VersionParcelable` (aosp/928534)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.versionedparcelable:versionedparcelable:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

  • Cập nhật lên phiên bản chú thích mới nhất cho các chú thích mới.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

Tính năng mới

  • Thêm hỗ trợ cho CharSequence trong tất cả các lớp ngoại trừ VersionedParcelStream.
  • Thêm hỗ trợ cho SuperClass, Set và Map.

Sửa lỗi

  • Sửa lỗi khi kiểm tra mã nhận dạng trong các lớp kế thừa.