Transition

Hoạt hoá chuyển động trong giao diện người dùng với bố cục bắt đầu và kết thúc.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Ứng viên phát hành Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 4 năm 2021 1.4.1 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên Transition, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Java language implementation
  implementation "androidx.transition:transition:1.4.1"
  // Kotlin
  implementation "androidx.transition:transition-ktx:1.4.1"
}

Kotlin

dependencies {
  // Java language implementation
  implementation("androidx.transition:transition:1.4.1")
  // Kotlin
  implementation("androidx.transition:transition-ktx:1.4.1")
}

Để biết thêm thông tin về phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc xây dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo cáo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.4.1

Phiên bản 1.4.1

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.transition:transition:1.4.1androidx.transition:transition-ktx:1.4.1. Phiên bản 1.4.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề khi việc bắt đầu một Transition trong một vùng chứa sẽ vô tình tạm dừng các quá trình chuyển đổi đang chạy khác trong các vùng chứa riêng biệt, khiến cho các quá trình chuyển đổi đó không bao giờ kết thúc. (aosp/1664439, b/182845041)

Phiên bản 1.4.0

Phiên bản 1.4.0

Ngày 27 tháng 1 năm 2021

androidx.transition:transition:1.4.0androidx.transition:transition-ktx:1.4.0 được phát hành. Phiên bản 1.4.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi lớn từ phiên bản 1.3.0

 • Cấu phần phần mềm transition-ktx giới thiệu các tiện ích mở rộng Kotlin để thêm trình nghe vào các phiên bản AndroidX Transition. (b/138870873)

Phiên bản 1.4.0-rc01

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

androidx.transition:transition:1.4.0-rc01androidx.transition:transition-ktx:1.4.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào từ 1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-rc01 có các cam kết này.

Phiên bản 1.4.0-beta01

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

androidx.transition:transition:1.4.0-beta01androidx.transition:transition-ktx:1.4.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.transition:transition:1.4.0-alpha01androidx.transition:transition-ktx:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 có những bản cam kết này.

Các tính năng mới

 • Cấu phần phần mềm transition-ktx giới thiệu các tiện ích mở rộng Kotlin để thêm trình nghe vào các phiên bản AndroidX Transition. (b/138870873)

Phiên bản 1.3.1

Phiên bản 1.3.1

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Phát hành androidx.transition:transition:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi khi một số trình xem ảnh động bị cắt sai khi sử dụng ChangeTransform (b/148798452)

Phiên bản 1.3.0

Phiên bản 1.3.0

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Phát hành androidx.transition:transition:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.2.0

 • Cải tiến cho Fragment 1.2.0: Đã cải tiến việc tích hợp với Fragment 1.2.0 để đảm bảo Thành phần hiển thị (view) của mảnh không bị huỷ trước khi quá trình chuyển đổi hoàn tất và quá trình chuyển đổi được huỷ tại thời điểm thích hợp.

Phiên bản 1.3.0-rc02

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.3.0-rc02. Phiên bản 1.3.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố trong đó Thành phần hiển thị (view) bị đánh dấu không chính xác là INVISIBLE sau khi hiển thị một Mảnh (Fragment) bị ẩn. (b/70793925)

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

androidx.transition:transition:1.3.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng mới

 • Đã cải tiến việc tích hợp với Mảnh 1.2.0-beta01 để đảm bảo Thành phần hiển thị (view) của mảnh không bị huỷ trước khi quá trình chuyển đổi hoàn tất và quá trình chuyển đổi được huỷ tại thời điểm thích hợp. (aosp/1119841)

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

androidx.transition:transition:1.2.0 được phát hành mà không có thay đổi nào từ phiên bản 1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

Bạn nên sử dụng phiên bản này nếu bạn đang nhắm tới mục tiêu API cấp 29. Nếu không, một số quá trình chuyển đổi sẽ không hoạt động đúng cách. Thay vì các lệnh gọi phản chiếu, phiên bản này sử dụng các phương thức công khai mới được thêm vào API cấp 29. Đây là một phần của quy định hạn chế của chúng tôi đối với nỗ lực của giao diện không phải SDK.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

androidx.transition:transition:1.2.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.2.0-beta01. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.2.0-beta01. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Các tính năng mới

 • Phiên bản này nên được dùng nếu bạn đang chỉ định 29 làm targetSdkVersion. Nếu không, một số quá trình chuyển đổi sẽ không hoạt động đúng cách. Thay vì các lệnh gọi phản chiếu, phiên bản này sử dụng các phương thức công khai mới được thêm vào API cấp 29. Đây là một phần của quy định hạn chế của chúng tôi đối với nỗ lực của giao diện không phải SDK.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.2.0-alpha01.

Các tính năng mới

 • Phiên bản này nên được dùng nếu bạn đang chỉ định Q là một targetSdkVersion. Nếu không, một số quá trình chuyển đổi sẽ không hoạt động đúng cách. Thay vì các lệnh gọi phản chiếu, phiên bản này sử dụng các phương thức công khai mới được thêm vào Q. Đây là một phần của quy định hạn chế của chúng tôi đối với nỗ lực của giao diện không phải SDK.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

androidx.transition:transition:1.1.0 được phát hành mà không có thay đổi nào từ 1.1.0-rc02. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.1.0-rc02

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.1.0-rc02. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Khắc phục để TransitionManager.endTransitions() hoạt động chính xác với các quá trình chuyển đổi phụ thuộc. (aosp/946400)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.1.0-rc01. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.1.0-beta01. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi bộ nhớ đệm ViewGroupOverlay trong Visibility, xảy ra trên API cấp 17 trở xuống (aosp/937350)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.transition:transition:1.1.0-alpha02. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các cam kết trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

 • Loại Scene.getCurrentScene() của tham số phương thức đã được thay đổi từ View thành ViewGroup.

Sửa lỗi

 • SidePropagation không hoạt động khi độ trễ bổ sung được cung cấp qua setStartDelay() (b/119839526).
 • ChangeImageTransform áp dụng sai ma trận khi bị gián đoạn trước API 21 (b/123226255).
 • ChangeTransform hoạt động không chính xác trong một số trường hợp trước API 21 (b/125777978).

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Thay đổi về API

 • aosp/807055: Phương thức Scene.getCurrentScene(View) được đặt công khai. Công cụ này cho phép bạn viết một logic tùy chỉnh có điều kiện tùy vào cảnh hiện tại.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố khi sử dụng TransitionManager để thu gọn/mở rộng mục trong RecyclerView (b/37129527).
 • Khắc phục ảnh động không chính xác khi áp dụng 2 quá trình chuyển đổi Mức độ hiển thị (b/62629600).
 • Cho phép ghi đè các giá trị như thời lượng và bộ nội suy cho các tệp con của TransitionSet (b/64644617).
 • Đã sửa nhiều lỗi nhỏ khác.