Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Theo dõi

  
Ghi các sự kiện theo dõi vào vùng đệm theo dõi hệ thống.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 7 tháng 9 năm 2022 1.1.0 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Tracing Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Đã thêm Trace.forceEnableAppTracing() API để buộc bật tính năng ghi lại phần theo dõi ứng dụng (chẳng hạn như là android.os.Trace/androidx.tracing API) trên các bản dựng không thể gỡ lỗi. Hãy gọi hàm này khi bắt đầu để bật tính năng theo dõi hệ thống chính xác không thể gỡ lỗi trước khi giới thiệu thẻ tệp kê khai có thể định cấu hình trong API 29. (I3a309)
 • Tránh lỗi xác minh lớp khi Trace.java tải lần đầu tiên (05f6b4cb101f)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

androidx.tracing:tracing:1.1.0-rc01androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0-beta01androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Không có thay đổi nào từ 1.1.0-alpha02.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0-alpha02androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm Trace.forceenableAppTracing(), một API để buộc bật tính năng ghi lại phần theo dõi ứng dụng (như là android.os.Trace / API andoridx.tracing ) trên các bản dựng không thể gỡ lỗi. Hãy gọi hàm này khi bắt đầu để bật tính năng theo dõi hệ thống chính xác không thể gỡ lỗi trước khi giới thiệu thẻ tệp kê khai có thể định cấu hình trong API 29. (I3a309)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.1.0-alpha01androidx.tracing:tracing-ktx:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tránh lỗi xác minh lớp khi Trace.java tải lần đầu tiên (05f6b4cb101f)

Tracing Perfetto Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha03, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha03androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha03.

Tính năng mới

 • Không có tính năng mới nào kể từ phiên bản 1.0.0-alpha02.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha02, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha02androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Một số điểm cải tiến đối với quá trình khởi động dịch vụ Perfetto
 • Cải thiện khả năng xử lý trường hợp không phản hồi bằng cách đưa ra mã thoát chuyên biệt: RESULT_CODE_CANCELLED.
 • Cải thiện khả năng xử lý lỗi phân tích cú pháp.
 • Thêm tính chất rỗng cho EnableTracingResponse.requiredVersion, vì chúng tôi không thể biết được phiên bản nếu không giao tiếp được với gói. (I5ba20)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.tracing:tracing-perfetto:1.0.0-alpha01, androidx.tracing:tracing-perfetto-binary:1.0.0-alpha01androidx.tracing:tracing-perfetto-common:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Lưu ý: Tất cả thư viện androidx.tracing:tracing-perfetto* ban đầu chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ bên trong các thư viện AndroidX. Bạn không cần phải phụ thuộc trực tiếp vào chúng.

Tính năng mới

 • Tất cảandroidx.tracing:tracing-perfetto* thư việnban đầu chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ bên trong thư viện AndroidX. Và bạn không cần phải phụ thuộc trực tiếp vào chúng. Chúng tôi hiện ghi lại các chi tiết triển khai này theo cách minh bạch.

 • androidx.tracing:tracing-perfetto là một thư viện giúp ghi các sự kiện theo dõi bằng cách sử dụng SDK Perfetto với mức hao tổn thấp. Thành phần này có thể được dùng trong giao diện người dùng Benchmark, Android Studio hoặc Perfetto.

 • androidx.tracing:tracing-perfetto-binary là một tập hợp các phần phụ thuộc nhị phân bắt buộc đối với androidx.tracing:tracing-perfetto.

 • androidx.tracing:tracing-perfetto-common là phần phụ thuộc nội bộ của androidx.tracing:tracing-perfetto và có thể được dùng bằng công cụ để tích hợp với androidx.tracing:tracing-perfetto.

Tracing Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.0.0androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Giúp ghi các sự kiện theo dõi vào vùng đệm theo dõi hệ thống. Hành vi này có thể trực quan hoá bằng các công cụ như Systrace và Perfetto. Thư viện này thay thế lớp androidx.core.os.TraceCompat đã ngừng hoạt động.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.0.0-rc01androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành này tương tự như phiên bản 1.0.0-beta01.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

androidx.tracing:tracing:1.0.0-beta01androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có sự thay đổi nào so với phiên bản 1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.tracing:tracing:1.0.0-alpha01androidx.tracing:tracing-ktx:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

androidx.tracing là một thư viện giúp ghi các sự kiện theo dõi vào vùng đệm theo dõi hệ thống. Hành vi này có thể trực quan hoá bằng các công cụ như Systrace và Perfetto. Thư viện này thay thế lớp androidx.core.os.TraceCompat đã ngừng hoạt động. Bản phát hành ban đầu này là 1.0.0-alpha01.