Localbroadcastmanager

Cấu phần phần mềm này và các lớp trong đó không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy dùng LiveData hoặc luồng phản ứng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 12 tháng 1 năm 2022 1.1.0 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.localbroadcastmanager:localbroadcastmanager:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

Hoàn toàn không dùng androidx.localbroadcastmanager nữa. Thư viện này sẽ không còn bản phát hành nào khác. Nhà phát triển nên thay thế việc sử dụng LocalBroadcastManager bằng việc triển khai các kiểu mẫu ghi nhận được khác. Tuỳ theo trường hợp sử dụng, có một số phương án phù hợp như LiveData hoặc luồng phản ứng.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.localbroadcastmanager:localbroadcastmanager:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

androidx.localbroadcastmanager không được dùng nữa trong phiên bản 1.1.0-alpha01.

Lý do

  • LocalBroadcastManager là một tuyến nghe sự kiện (event bus) toàn ứng dụng và bao gồm mọi vi phạm về lớp (layer violation) trong ứng dụng của bạn; thành phần nào cũng có thể nghe sự kiện của một thành phần khác.
  • Cấu phần này kế thừa các giới hạn trường hợp sử dụng không cần thiết của hệ thống BroadcastManager; nhà phát triển bắt buộc phải sử dụng Intent mặc dù các đối tượng chỉ tồn tại trong một quy trình và không bao giờ rời khỏi đó. Cũng vì lý do này mà cấu phần này không tuân thủ BroadcastManager toàn tính năng .

Việc này có thể khiến nhà phát triển thấy khó hiểu.

Thay thế

  • Bạn có thể thay thế việc sử dụng LocalBroadcastManager bằng các cách triển khai khác cho các kiểu mẫu ghi nhận được. Tuỳ theo trường hợp sử dụng, có một số phương án phù hợp như LiveData hoặc luồng phản ứng.