Jetifier

  
Một công cụ độc lập di chuyển các phần phụ thuộc của thư viện trên thư viện hỗ trợ không dùng nữa sang các phần phụ thuộc AndroidX tương đương.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - - 1.0.0-beta10 -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-beta10

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta10androidx.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta10. Phiên bản 1.0.0-beta10 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt chính sách dấu thời gian (dành cho các bản dựng xác định)
  • tham số mới “--timestampsPolicy” trong công cụ Jetifier độc lập để sử dụng tham số này.
 • Nâng cấp jetifier lên asm 8

Sửa lỗi

 • Khắc phục bản đồ ánh xạ chuỗi phương thức nhập

Phiên bản 1.0.0-beta09

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Phát hành androidx.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta09androidx.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta09. Phiên bản 1.0.0-beta09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ xử lý tham chiếu @link trong XML

Sửa lỗi

 • Viết lại các thư viện chứa tập hợp tệp tham chiếu androidx và android.support vì các thư viện này từng bị bỏ qua trước đó. (b/148462462)

Phiên bản 1.0.0-beta08

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Phát hành androidx.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta08androidx.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta08. Phiên bản 1.0.0-beta08 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi phân tích cú pháp ProGuard (b/134100420)
 • Khắc phục lỗi chữ ký xảy ra trên các bản lưu trữ chưa sửa đổi (b/142580430)
 • Xoá cảnh báo không cần thiết xuất hiện khi sửa đổi các tệp đơn (b/143609228)

Phiên bản 1.0.0-beta07

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

Phát hành com.android.tools.build.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta07com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta07. Phiên bản 1.0.0-beta07 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa bản đồ ánh xạ của thư viện androidx.navigation

Phiên bản 1.0.0-beta06

Ngày 15 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta06androidx.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta06. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi an toàn luồng với Class.getResourceAsStream(). (b/137929327, b/120277395)

 • Khắc phục NullPointerException khi xử lý các tệp cục bộ bằng Jetifier độc lập (b/136576786)

Phiên bản 1.0.0-beta05

Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Phát hành com.android.tools.build.jetifier:jetifier-core:1.0.0-beta05com.android.tools.build.jetifier:jetifier-processor:1.0.0-beta05. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Thêm bản đồ ánh xạ cho Navigation và WorkManager.
 • Jetifier nay có thể bỏ qua các thư viện chứa tệp tham chiếu AndroidX (b/119135578)

Sửa lỗi

 • Đóng luồng khi tải cấu hình trong jetifier (b/120277395
 • Khắc phục lỗi di chuyển các chuỗi khoá Bundle không chính xác

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 25 tháng 2 năm 2019

Phát hành com.android.tools.build.jetifier 1.0.0-beta04.

Sửa lỗi

 • Cập nhật phiên bản ConstraintLayout thành 1.1.3
 • Sửa bản đồ ánh xạ android.support.v4.os.ResultReceiver (b/123651524)

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Phát hành com.android.tools.build.jetifier 1.0.0-beta03.

Tính năng mới

 • Jetifier sẽ khai báo trường hợp ngoại lệ nếu tìm thấy chữ ký bên trong JAR jetifier. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng -stripSignatures sẽ xoá tất cả tệp chữ ký. Điều này không áp dụng cho các thư viện không có phần phụ thuộc nào vào thư viện hỗ trợ cũ vì jetifier bỏ qua các thư viện này (aosp/894356)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi di chuyển android.support.customtabs để jetifier không còn di chuyển hằng số (aosp/875343)
 • Khắc phục lỗi jetifier luôn đánh dấu các bản lưu trữ chưa sửa đổi là đã sửa đổi nếu chúng chứa một tệp POM (aosp/876353)