Customview

  
Triển khai các thành phần hiển thị tuỳ chỉnh.

Bảng này liệt kê tất cả cấu phần phần mềm trong nhóm androidx.customview.

Cấu phần phần mềm Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
customview 1.1.0 - - 1.2.0-alpha02
customview-poolingcontainer 1.0.0 - - -
Lần gần nhất cập nhật thư viện này: ngày 21 tháng 9 năm 2022

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên CustomView, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.customview:customview:1.1.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.customview:customview:1.1.0")
}

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Customview Poolingcontainer Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview-poolingcontainer:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Việc nâng cấp RecyclerView lên 1.3.0-alpha02 trở lên, cũng như nâng cấp giao diện người dùng Compose thành 1.2.0-beta02 trở lên sẽ cho phép tái sử dụng hiệu quả hơn các RecyclerView con có chứa thành phần hiển thị Compose. Vui lòng xem bài đăng trên blog để biết thêm thông tin chi tiết.

 • Hầu hết người dùng không cần sử dụng thư viện này trực tiếp, trừ phi bạn đang phát triển một ViewGroup giống RecyclerView hoặc một Thành phần hiển thị yêu cầu tài nguyên bổ sung được xử lý một cách rõ ràng khi bị xoá (như Compose).

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview-poolingcontainer:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Phiên bản này giống với androidx.customview:customview-poolingcontainer:1.0.0-beta02.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview-poolingcontainer:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không cần thay đổi nào để hỗ trợ phiên bản Compose 1.2.0-beta02.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview-poolingcontainer:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cải tiến tài liệu!

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview-poolingcontainer:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng trong bản phát hành đầu tiên

 • Thư viện CustomView Poolingcontainer chứa tiện ích để theo dõi vòng đời của các vùng chứa quản lý vòng đời của Chế độ xem con, chẳng hạn như RecyclerView.

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm chú thích @NonNull vào các phương thức create() của ViewDragHelper. (I93a01, b/236474222)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.customview:customview:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm thư viện PoolingContainer mới cho phép nghe để vứt bỏ các sự kiện của một vùng chứa quản lý các tệp con bên ngoài Hệ phân cấp chế độ xem. Sau này, thư viện này sẽ được thêm vào dưới dạng phần phụ thuộc của ComposeRecyclerView (I0e3f6, b/196371929)

Thay đổi về API

 • Cải thiện tính năng hỗ trợ cho AccessibilityNodeInfoCompat#setBoundsInScreen trong ExploreByTouchHelper và thêm setBoundsInScreenFromBoundsInParent (bạn có thể sử dụng tính năng này để dịch giới hạn gốc sang giới hạn màn hình). (Ie5529)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.customview:customview:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • Thêm giao diện Openable mới cho các bố cục có thể chuyển đổi giữa trạng thái "mở" và "đóng".

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 20 tháng 5 năm 2020

androidx.customview:customview:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

androidx.customview:customview:1.1.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Phát hành androidx.customview:customview:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm giao diện Openable mới cho các bố cục có thể chuyển đổi giữa trạng thái "mở" và "đóng". DrawerLayout hiện đang triển khai giao diện này trong DrawerLayout 1.1.0-alpha04. (b/129979320)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.customview:customview:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

Sửa lỗi

 • Sửa một số lỗi nhỏ trên ExploreByTouchHelper ((aosp/957741)