Khóa học này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất.

Tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android cũng như tìm hiểu cách dùng các lớp, đối tượng và điều kiện để tạo ứng dụng giàu tính tương tác cho người dùng.

Lộ trình 1

Giới thiệu về Kotlin

Học lập trình bằng Kotlin, một ngôn ngữ lập trình hiện đại giúp đoạn mã trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

Tháng 5 năm 2020
Lộ trình 2

Tạo ứng dụng đầu tiên của bạn

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android bằng Android Studio trong lộ trình giới thiệu này.

Tháng 5 năm 2020
Lộ trình 3

Tạo bố cục cơ bản

Tìm hiểu cách thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android.

Tháng 5 năm 2020
Lộ trình 4

Thêm một nút vào ứng dụng

Tìm hiểu cách dùng các lớp, đối tượng và điều kiện để tạo ứng dụng giàu tính tương tác cho người dùng.

Tháng 5 năm 2020