Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android cũng như tìm hiểu cách dùng các lớp, đối tượng và điều kiện để tạo ứng dụng giàu tính tương tác cho người dùng.
Lộ trình 1

Giới thiệu về Kotlin

Học lập trình bằng Kotlin, một ngôn ngữ lập trình hiện đại giúp đoạn mã trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

Tháng 5 năm 2020
Lộ trình 2

Tạo ứng dụng đầu tiên của bạn

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android bằng Android Studio trong lộ trình giới thiệu này.

Tháng 5 năm 2020
Lộ trình 3

Tạo bố cục cơ bản

Tìm hiểu cách thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android.

Tháng 5 năm 2020
Lộ trình 4

Thêm một nút vào ứng dụng

Tìm hiểu cách dùng các lớp, đối tượng và điều kiện để tạo ứng dụng giàu tính tương tác cho người dùng.

Tháng 5 năm 2020