WatchFace


Phần tử gốc của mỗi tệp watchface.xml. Tệp này chứa thông tin về các thành phần sẽ xuất hiện trong bản xem trước của mặt đồng hồ khi người dùng chọn mặt đồng hồ nào sẽ sử dụng trên thiết bị Wear OS.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<WatchFace width="positive-integer" height="positive-integer"
      clipShape="NONE | CIRCLE | RECTANGLE" cornerRadiusX="float"
      cornerRadiusY="float">
 <!-- Only the required inner element is shown here. -->
 <Scene>
 </Scene>
</WatchFace>

Thuộc tính

Phần tử WatchFace phải có các thuộc tính sau:

width
Chiều rộng của màn hình trực quan mà thành phần mặt đồng hồ được vẽ, tính bằng pixel. Tất cả phần tử hình học con, chẳng hạn như hình dạng và chức năng, đều có kích thước và vị trí tương ứng với kích thước màn hình trực quan. Xin lưu ý rằng màn hình trực quan có thể có kích thước khác so với độ phân giải màn hình của thiết bị Wear OS thực.
height
Chiều cao của màn hình trực quan mà thành phần mặt đồng hồ được vẽ trên đó, tính bằng pixel. Tất cả phần tử hình học con, chẳng hạn như hình dạng và chức năng, đều có kích thước và vị trí tương ứng với kích thước màn hình trực quan. Xin lưu ý rằng màn hình trực quan có thể có kích thước khác so với độ phân giải màn hình của thiết bị Wear OS thực.

Phần tử WatchFace có thể chứa các thuộc tính sau:

clipShape

Hình dạng của màn hình trực quan, dùng cho bản xem trước mặt đồng hồ. Nếu bạn sử dụng giá trị CIRCLE, các phần tử gần góc có khả năng sẽ bị gọt mất.

Giá trị mặc định là CIRCLE.

cornerRadiusX

Chiều dài của một nửa trục ngang hình elip, giúp tạo các góc bo tròn. Sử dụng giá trị này cùng với cornerRadiusY để tạo hiệu ứng hình chữ nhật góc tròn.

Giá trị này không có hiệu lực trừ phi bạn chỉ định clipShape của RECTANGLE.

cornerRadiusY

Độ dài một nửa trục tung của hình elip, tạo các góc bo tròn. Sử dụng giá trị này cùng với cornerRadiusY để tạo hiệu ứng hình chữ nhật góc tròn.

Giá trị này không có hiệu lực trừ phi bạn chỉ định clipShape của RECTANGLE.

Phần tử bên trong

Phần tử WatchFace phải chứa ít nhất một phần tử bên trong Scene.

Phần tử WatchFace có thể chứa các phần tử bên trong sau: