UserConfigurations

Vùng chứa các chế độ cài đặt mà người dùng có thể sửa đổi để cá nhân hoá mặt đồng hồ. Các phần tử có trong UserConfigurations được dùng để định cấu hình trình chỉnh sửa mặt đồng hồ.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<UserConfigurations>
  <!-- Only the most common inner element is shown here. -->
  <ListConfiguration />
  ...
</UserConfigurations>

Phần tử bên trong

Phần tử UserConfigurations phải chứa ít nhất một trong các phần tử bên trong sau đây: