ColorConfiguration

ColorConfiguration cho phép người dùng thay đổi màu của các phần tử trên mặt đồng hồ thông qua trình chỉnh sửa mặt đồng hồ.

Khi ColorConfiguration được xác định, mọi thuộc tính dựa trên màu sắc của một phần tử khác (chẳng hạn như tintColor) đều có thể tham chiếu đến một màu trong cấu hình bằng một biểu thức sử dụng các giá trị mã nhận dạng của ColorConfigurationColorOption. Để xem phần minh hoạ đầy đủ, hãy xem ví dụ.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<ColorConfiguration id="string" displayName="string" icon="string"
          screenReaderText="string" defaultValue="string">
 <ColorOption id="string" displayName="string" screenReaderText="string"
        icon="string" colors="argb-color-list" />
 ...
</ColorConfiguration>

Ví dụ

Giả sử bạn đã xác định cấu hình màu sau, với giá trị mã nhận dạng là themeColor:

<ColorConfiguration id="themeColor" defaultValue="0"
          displayName="color_selector_display_name">
  <ColorOption id="0" colors="#ff000000 #ff888888 #ffffffff"/>
  <ColorOption id="1" colors="#ffff0000 #ffff8800 #ffffff00"/>
  <ColorOption id="2" colors="#ff00ff00 #ff00ff88 #ff00ffff"/>
  <ColorOption id="3" colors="#ff0000ff #ff8800ff #ffff00ff"/>
</ColorConfiguration>

Cấu hình này đại diện cho lựa chọn gồm 4 bảng màu, trong đó mỗi bảng có chứa 3 màu.

Nếu thuộc tính colors chỉ có chứa một giá trị duy nhất, hãy tham chiếu giao diện như sau, chẳng hạn để đặt một tintColor:

<PartText ... tintColor="[CONFIGURATION.themeColor]">

Nếu thuộc tính colors có chứa một bảng gồm nhiều giá trị, hãy tham chiếu đến chỉ mục như trong ví dụ sau. Cụ thể, ví dụ này cho thấy cách chọn màu thứ hai trong ColorOption đã chọn:

<PartText ... tintColor="[CONFIGURATION.themeColor.1]">

Thuộc tính

Phần tử ColorConfiguration có các thuộc tính như sau:

Thuộc tính bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là bắt buộc:

id
Mã nhận dạng duy nhất của giá trị cấu hình.
displayName
Mã tài nguyên tương ứng với văn bản xuất hiện trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ.
defaultValue
Giá trị cấu hình mặc định được sử dụng nếu người dùng không thể hiện rõ ràng việc thay đổi cấu hình trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ. Bạn nên đặt thuộc tính này thành id của một trong các phần tử ColorOption bên trong.

Thuộc tính không bắt buộc

Các thuộc tính sau đây là không bắt buộc:

icon
Mã tài nguyên tương ứng với tài nguyên có thể vẽ xuất hiện trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ. Hình ảnh này phải có kích thước tối đa là 400 x 400 pixel.
screenReaderText
Mã tài nguyên tương ứng với văn bản được sử dụng nếu người dùng bật TalkBack.

Phần tử bên trong

Phần tử ColorConfiguration có thể chứa từ 1 đến 100 phần tử ColorOption bên trong.

Thuộc tính ColorOption

Phần tử ColorOption phải có các thuộc tính sau:

id
Giá trị nhận dạng duy nhất của giá trị tuỳ chọn.
displayName
Mã tài nguyên tương ứng với văn bản xuất hiện trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ.

Phần tử ColorOption phải có các thuộc tính sau:

colors
Một danh sách được phân tách bằng dấu cách gồm các giá trị màu ARGB.

Phần tử ColorOption có thể tuỳ ý chứa các thuộc tính sau:

icon
Mã tài nguyên tương ứng với tài nguyên có thể vẽ xuất hiện trong trình chỉnh sửa mặt đồng hồ.
screenReaderText
Mã tài nguyên tương ứng với văn bản được sử dụng nếu người dùng bật TalkBack.