Variant


Cho phép nhà sáng tạo mặt đồng hồ xác định giao diện được sửa đổi bằng cách thay đổi giá trị của các thuộc tính hình học và màu cụ thể theo từng chế độ hiển thị của thiết bị Wear OS. Kể từ Wear OS 4, chế độ duy nhất được hỗ trợ là chế độ môi trường xung quanh.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Variant mode="AMBIENT" target="attribute-name" value="valid-value" />

Thuộc tính

Phần tử Variant có các thuộc tính như sau:

mode

Chế độ mà thiết bị Wear OS phải sử dụng để biến thể có hiệu lực.

Kể từ Wear OS 4, giá trị này phải là AMBIENT.

target

Thuộc tính có giá trị phải thay đổi khi chế độ thiết bị Wear OS được chỉ định có hiệu lực.

value

Giá trị mà thuộc tính phải có khi chế độ thiết bị Wear OS được chỉ định có hiệu lực.