ScreenReader


Hỗ trợ trình đọc màn hình TalkBack mà người dùng có thể kích hoạt để thao tác trên mặt đồng hồ bằng cách sử dụng phương thức nhập bằng giọng nói và thao tác chạm.

Mọi phần tử dựa trên nhóm hoặc một phần đều hỗ trợ phần tử ScreenReader.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<ScreenReader stringId="string">
    <Parameter expression="string">
    </Parameter>
</ScreenReader>

Thuộc tính

Phần tử ScreenReader có một thuộc tính bắt buộc là stringId. Đây là một chuỗi xác định thực thể cụ thể này của ScreenReader.

Phần tử bên trong

Phần tử ScreenReader có thể chứa số lượng thực thể của phần tử Parameter bên trong bất kỳ. Phần tử Parameter bên trong phải chứa thuộc tính expression. Thuộc tính này là một chuỗi đại diện cho một biểu thức số học. Biểu thức này hỗ trợ linh hoạt biểu thị các giá trị thuộc tính theo thời gian thực và hiệu ứng con quay hồi chuyển.