Localization

Chỉ định múi giờ và định dạng lịch cho phần tử mẹ có giá trị phụ thuộc vào ngày và giờ hiện tại.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Localization timeZone="iana-tz-string" calendar="BUDDHIST | CHINESE |
       COPTIC | DANGI | ETHIOPIC | ETHIOPIC_AMETE_ALEM | GREGORIAN |
       HEBREW | INDIAN | ISLAMIC | ISLAMIC_CIVIL | ISLAMIC_UMALQURA |
       JAPANESE | PERSIAN | ROC">
</Localization>

Thuộc tính

Phần tử Localization có các thuộc tính tuỳ ý như sau:

timeZone

Giá trị nhận dạng múi giờ IANA, chẳng hạn như Asia/Seoul, Europe/London hoặc America/Los_Angeles.

Giá trị của SYNC_TO_DEVICE cho biết biểu thức phải sử dụng múi giờ hiện tại của thiết bị Wear OS.

calendar

Định dạng lịch thế giới được ICU hỗ trợ. Giá trị mặc định là GREGORIAN, đại diện cho Dương lịch.