SourceType

Giá trị nguồn dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, xuất hiện trên mặt đồng hồ.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Giờ và ngày

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ các nguồn dữ liệu liên quan đến giờ và ngày như:

UTC_TIMESTAMP
Số mili giây đã trôi qua kể từ nửa đêm ngày 1 tháng 1 năm 1970 (theo giờ UTC).
MILLISECOND
Một giá trị số nguyên đại diện cho trường mili giây của đối tượng ZonedDateTime tại thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 999.
SECOND
Một giá trị số nguyên đại diện cho trường giây của đối tượng ZonedDateTime tại thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 59, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
SECOND_Z
Một chuỗi đại diện cho trường giây của đối tượng ZonedDateTime ở thời gian hiện tại, với số 0 đứng đầu để giá trị có 2 chữ số. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 00 đến 59, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
SECOND_MILLISECOND
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường giây và trường mili giây của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0.0 đến 59.999, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
SECONDS_IN_DAY
Số giây đã trôi qua trong ngày hiện tại, dựa trên các giá trị của HOUR_0_23, MINUTESECOND. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 86399 ($ 24 * 60 * 60 – 1 $), tính cả 2 giá trị đầu cuối.
MINUTE
Một giá trị số nguyên đại diện cho trường phút của đối tượng ZonedDateTime ở thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 59, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
MINUTE_Z
Một giá trị chuỗi đại diện cho trường phút của đối tượng ZonedDateTime ở thời gian hiện tại, với số 0 đứng đầu để giá trị có 2 chữ số. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 00 đến 59, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
MINUTE_SECOND
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường phút và trường giây của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0.0 đến $ 59 \frac{59} {60} $.
HOUR_0_11
Thành phần theo chuẩn 12 giờ của thời gian hiện tại, được hiển thị như một giá trị từ 0 đến 11. Nếu CLOCK_HOUR_OF_AMPM hiện tại là 12, như trong 12:34 PM, thì giá trị này sẽ được chuyển đổi thành 0.
HOUR_0_11_Z
Một chuỗi đại diện cho thành phần theo chuẩn 12 giờ của thời gian hiện tại (từ 00 đến 11, tính cả 2 giá trị đầu cuối) theo múi giờ hiện tại của thiết bị Wear OS. Nếu nhỏ hơn 10, thì giá trị này có thêm số 0 ở đầu.
HOUR_0_11_MINUTE
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường CLOCK_HOUR_OF_AMPM đã sửa đổi và trường phút của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0.0 đến $ 11 \frac{59}{60} $.
HOUR_1_12
Thành phần theo chuẩn 12 giờ của thời gian hiện tại, được biểu diễn dưới dạng một giá trị từ 1 đến 12. Nếu HOUR_OF_DAY hiện tại là 0, như trong 0:12 (12:12 SA), thì giá trị này sẽ được chuyển đổi thành 12.
HOUR_1_12_Z
Một chuỗi đại diện cho thành phần theo chuẩn 12 giờ của thời gian hiện tại (từ 01 đến 12, tính cả 2 giá trị đầu cuối) theo múi giờ hiện tại của thiết bị Wear OS. Nếu nhỏ hơn 10, thì giá trị này có thêm số 0 ở đầu.
HOUR_1_12_MINUTE
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường CLOCK_HOUR_OF_AMPM và trường phút của đối tượng ZonedDateTime tương ứng với thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1.0 đến $ 12 \frac{59}{60} $, tính cả 2 giá trị đầu mút.
HOUR_0_23
Thành phần theo chuẩn 24 giờ, xuất hiện dưới dạng một giá trị từ 0 đến 23. Nếu giá trị là 24, như trong 24:13 (12:13 SA ngày hôm sau), thì giá trị này sẽ được chuyển đổi thành 0.
HOUR_0_23_Z
Một chuỗi đại diện cho thành phần theo chuẩn 24 giờ của thời gian hiện tại (từ 00 đến 23, tính cả 2 giá trị đầu cuối) theo múi giờ hiện tại của thiết bị Wear OS. Nếu nhỏ hơn 10, thì giá trị này có thêm số 0 ở đầu.
HOUR_0_23_MINUTE
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường giờ và trường phút của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0.0 đến $ 23 \frac{59}{60} $.
HOUR_1_24
Thành phần theo chuẩn 24 giờ của thời gian hiện tại, được biểu diễn như một giá trị từ 1 đến 24. Nếu giá trị là 0, như trong 0:12 (12:12 SA), thì giá trị này sẽ được chuyển đổi thành 24.
HOUR_1_24_Z
Một chuỗi đại diện cho thành phần theo chuẩn 12 giờ của thời gian hiện tại (từ 01 đến 24, tính cả 2 giá trị đầu cuối) theo múi giờ hiện tại của thiết bị Wear OS. Nếu nhỏ hơn 10, thì giá trị này có thêm số 0 ở đầu.
HOUR_1_24_MINUTE
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường giờ đã sửa đổi và trường phút của đối tượng ZonedDateTime hiển thị thời gian hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1.0 đến $ 24 \frac{59}{60} $.
DAY
Một giá trị số nguyên đại diện cho trường ngày của đối tượng ZonedDateTime tương ứng với ngày hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1 đến 31, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
DAY_Z
Một giá trị chuỗi đại diện cho trường ngày của đối tượng ZonedDateTime (tương ứng với ngày hiện tại), với số 0 đứng đầu để giá trị có 2 chữ số. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 01 đến 31, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
DAY_HOUR
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường ngày trong tháng và trường giờ của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày và giờ hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1.0 đến $ 31 \frac{23}{24} $.
DAY_0_30
Phiên bản sửa đổi cho giá trị getDayOfMonth() của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại, trừ đi 1. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 30.
DAY_0_30_HOUR
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường ngày trong tháng đã sửa đổi và trường giờ của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày và giờ hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0.0 đến $ 30 \frac{23}{24} $.
DAY_OF_YEAR
Số ngày đã trôi qua kể từ đầu năm. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1 đến 366 và có giá trị cao nhất là 365 đối với năm không nhuận.
DAY_OF_WEEK
Phiên bản sửa đổi của giá trị getDayOfWeek() cho đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại. Định dạng mặt đồng hồ gán giá trị 1 (tương ứng với Chủ Nhật) và giá trị 7 (tương ứng với thứ Bảy).
DAY_OF_WEEK_F
Ngày hiện tại trong tuần, được biểu thị bằng một chuỗi đầy đủ. Ví dụ như SundayMonday.
DAY_OF_WEEK_S
Ngày hiện tại trong tuần, được thể hiện dưới dạng một chuỗi rút gọn. Ví dụ như SunMon.
MONTH
Một giá trị số nguyên đại diện cho trường tháng của đối tượng ZonedDateTime tương ứng với ngày hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1 đến 12, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
MONTH_Z
Một giá trị chuỗi đại diện cho trường tháng của đối tượng ZonedDateTime (tương ứng với ngày hiện tại), với số 0 đứng đầu để giá trị có 2 chữ số. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 01 đến 12, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
MONTH_F
Tháng hiện tại trong năm, được thể hiện dưới dạng chuỗi đầy đủ. Ví dụ như JanuaryDecember.
MONTH_S
Tháng hiện tại trong năm, được thể hiện dưới dạng chuỗi rút gọn. Ví dụ như JanDec.
DAYS_IN_MONTH
Số ngày trong tháng hiện tại. Trong Dương lịch, giá trị này sẽ là 28 hoặc 29 trong tháng 2, 30 vào tháng 4, 6, 9, 11 và 31 vào các tháng còn lại.
MONTH_DAY
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường tháng-trong-năm và trường ngày-trong-tháng đã sửa đổi của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1.0 đến $ 12 \frac{29}{30} $.
MONTH_0_11
Phiên bản sửa đổi của giá trị getMonthValue() cho đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại. Giá trị này gán giá trị 0 cho tháng 1 và giá trị 11 cho tháng 12.
MONTH_0_11_DAY
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường tháng-trong-năm đã sửa đổi và trường ngày-trong-tháng đã sửa đổi của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0.0 đến $ 11 \frac{29}{30} $.
YEAR
Một giá trị số nguyên đại diện cho trường năm của đối tượng ZonedDateTime tương ứng với ngày hiện tại. Giá trị này bị giới hạn để luôn nằm trong phạm vi từ 1902 đến 2100.
YEAR_S
Một số nguyên có 2 chữ số biểu thị cho 2 chữ số cuối của năm hiện tại. Ví dụ: giá trị cho năm 2023 là 23.
YEAR_MONTH
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường năm và trường ngày-trong-tháng đã sửa đổi của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại. Tháng 1 năm 2023 được biểu diễn dưới dạng 2023.0, còn tháng 12 năm 2023 thì dưới dạng $ 2023 \frac {11}{12} $.
YEAR_MONTH_DAY
Một giá trị dấu phẩy động kết hợp trường năm, trường tháng-trong-năm đã sửa đổi và trường ngày-trong-tháng đã sửa đổi của đối tượng ZonedDateTime đại diện cho ngày hiện tại. Ngày 1 tháng 1 năm 2023 được biểu diễn dưới dạng 2023.0, còn ngày 31 tháng 12 năm 2023 được biểu diễn dưới dạng $ 2023 \frac{11 \frac{29}{30}}{12} \approx 2023.9972 $.
WEEK_IN_MONTH
Một số nguyên biểu diễn giá trị ALIGNED_WEEK_OF_MONTH của đối tượng ChronoField đại diện cho ngày hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 5.
WEEK_IN_YEAR
Một số nguyên biểu diễn giá trị ALIGNED_WEEK_OF_YEAR của đối tượng ChronoField đại diện cho ngày hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 1 đến 53.
IS_24_HOUR_MODE
Một giá trị boolean tương ứng với giá trị trả về hiện thời của is24HourFormat(), dựa trên ngôn ngữ và lựa chọn ưu tiên của người dùng.
IS_DAYLIGHT_SAVING_TIME
Một giá trị boolean tương đương với việc gọi phương thức useDaylightTime() trên đối tượng TimeZone cho ngôn ngữ hiện tại. Cho biết múi giờ đang được đặt có tuân theo giờ mùa hè hay không.
TIMEZONE
Một chuỗi tương đương với việc gọi phương thức getDisplayName() trên đối tượng TimeZone cho ngôn ngữ hiện tại. Trả về tên múi giờ đầy đủ, chẳng hạn như "Giờ chuẩn miền Đông" cho múi giờ của Thành phố New York trong suốt mùa đông.
TIMEZONE_ABB
Một chuỗi tương đương với việc gọi một phiên bản nạp chồng của phương thức getDisplayName() trên đối tượng TimeZone cho ngôn ngữ hiện tại, với kiểu đã cho là SHORT. Trả về tên múi giờ viết tắt, chẳng hạn như "EST" tương ứng với múi giờ của Thành phố New York vào mùa đông.
TIMEZONE_ID
Một chuỗi tương đương với việc gọi phương thức getId() trên đối tượng TimeZone cho ngôn ngữ hiện tại. Trả về giá trị mã múi giờ IANA, chẳng hạn như America/New_York cho múi giờ của Thành phố New York.
TIMEZONE_OFFSET
Một chuỗi tương đương với việc gọi phương thức getRawOffset() trên đối tượng TimeZone cho ngôn ngữ hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ -12 đến +14. Trả về giá trị cần được thêm vào Giờ phối hợp quốc tế (UTC) để đạt giờ chuẩn cho múi giờ hiện tại (chưa được chỉnh sửa theo giờ mùa hè).
TIMEZONE_OFFSET_DST
Một chuỗi tương đương với việc truyền giá trị ngày hiện tại vào phương thức getOffset() trên đối tượng TimeZone cho ngôn ngữ hiện tại. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ -12 đến +14. Trả về giá trị cần được thêm vào UTC để đạt giờ địa phương hiện tại, có tính đến giờ mùa hè (nếu cần thiết).
AMPM_STATE
Một số nguyên cho biết thời điểm hiện tại là trước, giữa hay sau buổi trưa. Giá trị có thể là 0 cho AM (ban ngày) và 1 cho PM (chiều tối).
AMPM_POSITION

Một số nguyên cho biết vị trí chỉ báo AM hoặc PM sẽ xuất hiện trong chuỗi thời gian. Nhận một trong những giá trị sau:

 • 0 có nghĩa là AM hoặc PM sẽ xuất hiện ở đầu chuỗi, chẳng hạn như AM 12:03.
 • 1 có nghĩa là AM hoặc PM sẽ xuất hiện ở cuối chuỗi, chẳng hạn như 12:03 AM.
 • -1 có nghĩa là không xác định được nơi AM hoặc PM sẽ xuất hiện trong chuỗi.
AMPM_STRING

Một chuỗi gồm 2 ký tự cho biết trạng thái của AM hoặc PM trong thời điểm hiện tại. Giá trị là "AM" hoặc "PM".

Tuần trăng

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ các nguồn dữ liệu sau đây liên quan đến tuần trăng:

MOON_PHASE_POSITION
Giá trị số nguyên cho biết số ngày đã trôi qua kể từ ngày trăng non gần nhất. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 28.
MOON_PHASE_TYPE

Một số nguyên mã hoá tuần trăng hiện tại. Có thể bao gồm các giá trị sau đây:

 • 0 cho trăng non gần nhất
 • 1 cho trăng lưỡi liềm non
 • 2 cho trăng bán nguyệt đầu tháng
 • 3 cho trăng khuyết đầu tháng
 • 4 cho trăng tròn
 • 5 cho trăng khuyết cuối tháng
 • 6 cho trăng bán nguyệt cuối tháng
 • 7 cho trăng lưỡi liềm già
MOON_PHASE_TYPE_STRING

Một chuỗi đại diện cho tuần trăng hiện tại. Có thể bao gồm các giá trị sau đây:

 • Trăng non, khi chưa đến 0,5 ngày hoặc đã quá 27,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng lưỡi liềm non, khi ít nhất đã 0,5 ngày nhưng dưới 6,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng bán nguyệt đầu tháng, khi ít nhất đã 6,5 ngày nhưng dưới 7,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng khuyết đầu tháng, khi ít nhất đã 7,5 ngày nhưng dưới 13,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng tròn, khi ít nhất đã 13,5 ngày nhưng dưới 14,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng khuyết cuối tháng, khi ít nhất đã 14,5 ngày nhưng dưới 20,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng bán nguyệt cuối tháng, khi ít nhất đã 20,5 ngày nhưng dưới 21,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.
 • Trăng lưỡi liềm già, khi ít nhất đã 21,5 ngày nhưng dưới 27,5 ngày kể từ lần trăng non gần nhất.

Ngôn ngữ

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ các nguồn dữ liệu sau đây liên quan đến ngôn ngữ của người dùng:

LANGUAGE_LOCALE_NAME
Một chuỗi biểu thị ngôn ngữ hiện tại của thiết bị Wear OS, được biểu diễn dưới dạng mã ngôn ngữ ISO 639-1 gồm 2 ký tự rồi đến dấu gạch dưới và 2 ký tự tương ứng với Mã vùng ISO 3166-1. Biến thể tiếng Anh Hoa Kỳ được biểu thị như sau en_US.

Dữ liệu sức khoẻ

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ các nguồn dữ liệu sau đây liên quan đến dữ liệu sức khoẻ của người dùng:

STEP_COUNT
Số bước mà người dùng đã thực hiện cho đến thời điểm hiện tại, theo cảm biến của thiết bị Wear OS.
STEP_GOAL
Số bước mà người dùng đã chọn làm mục tiêu số bước hằng ngày. Giá trị này không bao giờ nhỏ hơn 1000.
STEP_PERCENT
Một số nguyên cho biết tiến trình mà người dùng đã đạt được so với số bước mục tiêu của họ hôm nay, biểu diễn dưới dạng tỷ lệ phần trăm có làm tròn. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
HEART_RATE
Nhịp tim hiện tại của người dùng, theo cảm biến của thiết bị Wear OS. Giá trị này luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 240, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
HEART_RATE_Z
Một chuỗi đại diện cho nhịp tim hiện tại của người dùng, theo cảm biến thiết bị Wear OS. Số 0 sẽ được thêm vào bên trái (nếu cần) để đảm bảo giá trị đủ 2 ký tự. Vì vậy, nếu nhịp tim của người dùng được đo là 65, thì giá trị này là 65. Nếu nhịp tim của người dùng được đo là 0, thì giá trị này sẽ là 00.

Cảm biến thiết bị

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ các nguồn dữ liệu sau đây liên quan đến cảm biến của thiết bị:

ACCELEROMETER_IS_SUPPORTED
Giá trị Boolean cho biết mặt đồng hồ có thể lấy dữ liệu gia tốc kế từ các cảm biến trên thiết bị Wear OS hiện tại hay không.
ACCELEROMETER_X
Một giá trị dấu phẩy động cho biết gia tốc tuyến tính hiện tại dọc theo trục x, theo gia tốc kế trên thiết bị Wear OS. Giá trị dương cho biết khi mặt đồng hồ hướng về phía bầu trời hoặc trần nhà, thiết bị Wear OS đang chuyển động theo hướng bên phải.
ACCELEROMETER_Y
Một giá trị dấu phẩy động cho biết gia tốc tuyến tính hiện tại dọc theo trục y, theo gia tốc kế trên thiết bị Wear OS. Giá trị dương cho biết khi mặt đồng hồ hướng về phía bầu trời hoặc trần nhà, thiết bị Wear OS đang chuyển động theo hướng 12 giờ (trên cùng) dọc theo mặt đồng hồ.
ACCELEROMETER_Z

Một giá trị dấu phẩy động cho biết gia tốc tuyến tính hiện tại dọc theo trục z, theo gia tốc kế trên thiết bị Wear OS. Giá trị dương cho biết khi mặt đồng hồ hướng về phía bầu trời hoặc trần nhà, thiết bị Wear OS đang chuyển động hướng về phía bầu trời hoặc trần nhà.

ACCELEROMETER_ANGLE_X

Một giá trị dấu phẩy động cho biết gia tốc góc hiện tại, tính theo độ, so với trục x. Giá trị này luôn nằm trong khoảng $ [-90.0, 90.0 $].

ACCELEROMETER_ANGLE_Y

Một giá trị dấu phẩy động cho biết gia tốc góc hiện tại, tính theo độ, so với trục y. Giá trị này luôn nằm trong khoảng $ [-90.0, 90.0 $].

ACCELEROMETER_ANGLE_Z

Một giá trị dấu phẩy động cho biết gia tốc góc hiện tại, tính theo độ, so với trục z. Giá trị này luôn nằm trong khoảng $ [-90.0, 90.0 $].

ACCELEROMETER_ANGLE_XY

Giá trị dấu phẩy động là tổng của ACCELEROMETER_ANGLE_XACCELEROMETER_ANGLE_Y.

Pin thiết bị

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ các nguồn dữ liệu sau đây liên quan đến pin của thiết bị:

BATTERY_PERCENT
Một số nguyên cho biết mức pin hiện tại của thiết bị Wear OS, được biểu thị dưới dạng phần trăm. Giá trị 100 cho biết pin đã đầy; giá trị 0 cho biết pin sắp hết.
BATTERY_CHARGING_STATUS
Một giá trị boolean cho biết pin của thiết bị Wear OS có đang sạc hay không. Nếu pin đã sạc đầy, giá trị này sẽ là true.
BATTERY_IS_LOW
Một giá trị boolean cho biết pin của thiết bị Wear OS còn 20% hay dưới mức đó mà vẫn chưa được cắm sạc. Nếu pin đang sạc, giá trị này là false.
BATTERY_TEMPERATURE_CELSIUS
Một giá trị dấu phẩy động cho biết nhiệt độ của pin của thiết bị Wear OS, theo độ C. Giá trị nhiệt độ thô của pin (dưới dạng 1/10 độ C) có được sau khi chia cho 10.
BATTERY_TEMPERATURE_FAHRENHEIT
Một giá trị dấu phẩy động cho biết nhiệt độ của pin của thiết bị Wear OS, theo độ F. Đây là giá trị chuyển đổi từ độ C.

Thông báo

Định dạng mặt đồng hồ hỗ trợ nguồn dữ liệu sau đây liên quan đến các thông báo của thiết bị:

UNREAD_NOTIFICATION_COUNT
Một chuỗi đại diện cho số lượng thông báo được gửi đến thiết bị Wear OS này mà người dùng chưa đọc.