Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Tạo mặt đồng hồ

Bạn có thể tạo mặt đồng hồ bằng cách sử dụng phần tử canvas kỹ thuật số và động. Bản phát hành ổn định của thư viện Jetpack Watch Face bao gồm tất cả chức năng từ Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo và nhiều tính năng mới giúp hỗ trợ tùy chỉnh dễ dàng hơn trên đồng hồ thông minh cũng như trong ứng dụng đồng hành với hệ thống trên thiết bị di động. Hãy xem các lớp học lập trình về mặt đồng hồ, mã mẫu cho mặt đồng hồ và Watch Face Studio.
Bắt đầu nhanh

Tạo một dự án mặt đồng hồ trong Android Studio.

Tìm hiểu thêm về mặt đồng hồ và các chức năng trên mặt đồng hồ.