Tạo giao diện người dùng dựa trên chế độ xem trên Wear OS

Android Jetpack bao gồm cả Thư viện giao diện người dùng Wear OS. Thư viện giao diện người dùng Wear OS bao gồm các lớp sau:

 • CurvedTextView: một thành phần giúp bạn dễ dàng viết văn bản theo độ cong của vòng tròn lớn nhất nội tiếp với khung hiển thị.
 • DismissibleFrameLayout: một bố cục cho phép người dùng đóng mọi khung hiển thị bằng cách nhấn nút quay lại hoặc vuốt từ trái sang phải trên màn hình. Người dùng Wear OS có thể vuốt từ trái sang phải để thực hiện thao tác quay lại.
 • WearableRecyclerView: một khung hiển thị cung cấp logic bù trừ cơ bản để cập nhật bố cục con bằng cách sử dụng WearableLinearLayoutManager.
 • AmbientModeSupport: một lớp được dùng với giao diện AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider để hỗ trợ cho chế độ môi trường xung quanh.

Để xem danh sách đầy đủ, hãy đọc ghi chú phát hành.

Thêm phần phụ thuộc vào Thư viện giao diện người dùng của Wear OS

Để bắt đầu tạo ứng dụng, hãy tạo một dự án dành riêng cho Wear OS. Sau đó thêm các phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle của ứng dụng:

dependencies {
  ...
 // Standard Wear OS libraries
 implementation "androidx.wear:wear:1.2.0"
 // includes support for wearable specific inputs
 implementation "androidx.wear:wear-input:1.1.0"
}

Nhập các lớp từ gói Thư viện giao diện người dùng của Wear OS

Để dùng một lớp trong Thư viện giao diện người dùng Wear OS, hãy nhập lớp đó từ gói androidx.wear.widget.

Sử dụng đúng tên phần tử trong các tệp bố cục

Trong tệp bố cục, hãy sử dụng tên đủ điều kiện tương ứng với Thư viện giao diện người dùng Wear OS.

Ví dụ: để sử dụng lớp DismissibleFrameLayout trong Thư viện giao diện người dùng Wear OS, bạn có thể chỉ định như sau trong tệp bố cục:

<androidx.wear.widget.DismissibleFrameLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:id="@+id/swipe_dismiss_root" >

  <TextView
    android:id="@+id/test_content"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:text="Swipe the screen to dismiss me." />
</androidx.wear.widget.DismissibleFrameLayout>