Xây dựng giao diện người dùng dựa trên chế độ xem trên Wear OS

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Android Jetpack bao gồm cả Thư viện giao diện người dùng Wear OS. Thư viện giao diện người dùng Wear OS bao gồm nhưng không giới hạn ở các lớp sau:

 • CurvedTextView. Một thành phần giúp dễ dàng viết văn bản cong theo độ cong của vòng tròn lớn nhất có thể nội tiếp trong thành phần hiển thị.
 • DismissibleFrameLayout. Bố cục cho phép người dùng đóng mọi khung hiển thị bằng cách nhấn nút quay lại hoặc vuốt từ trái sang phải trên màn hình. Người dùng Wear OS có thể vuốt từ trái sang phải để thực hiện thao tác quay lại.
 • WearableRecyclerView. Một chế độ xem cung cấp logic bù trừ cơ bản để cập nhật bố cục con thông qua WearableLinearLayoutManager.
 • AmbientModeSupport. Một lớp được dùng với giao diện AmbientModeSupport.AmbientCallbackProvider để hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh.

Để nắm được danh sách đầy đủ, hãy đọc ghi chú phát hành.

Thêm phần phụ thuộc trên Thư viện giao diện người dùng Wear OS

Để bắt đầu tạo ứng dụng, hãy tạo một dự án dành riêng cho Wear OS. Sau đó thêm các phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle của ứng dụng:

dependencies {
  ...
 // Standard Wear OS libraries
 implementation "androidx.wear:wear:1.2.0"
 // includes support for wearable specific inputs
 implementation "androidx.wear:wear-input:1.1.0"
}

Nhập các lớp từ gói Thư viện giao diện người dùng Wear OS

Khi bạn sử dụng một lớp trong Thư viện giao diện người dùng Wear OS, hãy nhập lớp đó từ gói androidx.wear.widget. Xem Ví dụ về cách sử dụng lớp thư viện.

Sử dụng đúng tên phần tử trong các tệp bố cục

Trong tệp bố cục, hãy sử dụng tên đủ điều kiện tương ứng với Thư viện giao diện người dùng Wear OS.

Ví dụ: để sử dụng lớp DismissibleFrameLayout trong Thư viện giao diện người dùng Wear OS, bạn có thể chỉ định như sau trong tệp bố cục:

<androidx.wear.widget.DismissibleFrameLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:id="@+id/swipe_dismiss_root" >

  <TextView
    android:id="@+id/test_content"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:text="Swipe the screen to dismiss me." />
</androidx.wear.widget.DismissibleFrameLayout>