Ayrıntılar ekranı oluşturun

Birçok TV uygulaması, belirli bir TV'de alakalı meta verileri içeren içerik ayrıntısı sayfaları belirli bir içerik parçası (ör. belirli bir film) Ayrıntı sayfaları şu şekilde uygulanabilir: composable işleviyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Aşağıdaki kod, ayrıntılar ekranının tipik bir uygulamasıdır. Google bir resim yüklediğinde adı ve açıklamasıyla birlikte filmine atıfta bulunmayı unutmayın. Kullanıcı, bir dosyanın oynatıcı ekranına geçişi. Bu işlem, bir düğmesini tıklayın. Bu işlemle, ekranı geçişi yapabilirsiniz.

@Composable
fun DetailsScreen(
 movie: Movie,
 modifier: Modifier = Modifier,
 onStartPlayback: (Movie) -> Unit = {}
) {
 Box(modifier = modifier.fillMaxSize()){
   AsyncImage(
    modifier = Modifier.fillMaxSize()
    model = movie.image,
    contentDescription = null,
    contentScale = ContentScale.Crop,
   )
   Column(modifier = Modifier.padding(32.dp)){
    Text(
     text = movie.title,
     style = MaterialTheme.typeography.heading2
    )
    Text(text = movie.description)
    Button(onClick = { onStartPlayBack(movie) }){
     Text(text = R.string.startPlayback)
    }
   }
 }
}