Tạo ứng dụng video cho Android Automotive OS

Ngoài các nguyên tắc nêu trong bài viết Tạo ứng dụng đỗ xe cho Android Automotive OS, có một số yêu cầu dành riêng cho ứng dụng video.

Đánh dấu ứng dụng của bạn là ứng dụng video

Để thể hiện rằng ứng dụng của bạn hỗ trợ video, hãy thêm tệp XML tên là automotive_app_desc.xml vào thư mục res/xml/ trong dự án. Trong tệp này, hãy đưa vào nội dung sau đây:

<automotiveApp>
  <uses name="video"/>
</automotiveApp>

Sau đó, trong phần tử <application> của tệp kê khai, hãy thêm phần tử <meta-data> sau đây tham chiếu đến tệp XML:

<meta-data
  android:name="com.android.automotive"
  android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>

Câu hỏi thường gặp

DRM của Widevine có được hỗ trợ không?

Có, DRM của Widevine L3 được hỗ trợ trên Android Automotive OS.