Tạo trình duyệt cho Android Automotive OS

Danh mục Trình duyệt đang ở giai đoạn thử nghiệm
Hiện tại, ai cũng có thể xuất bản trình duyệt lên các kênh kiểm thử nội bộ trên Cửa hàng Play. Sau này, chúng tôi sẽ cho phép xuất bản lên các kênh kiểm thử khép kín, kiểm thử công khai và phát hành công khai.

Ngoài các yêu cầu như mô tả trong bài viết Tạo ứng dụng đỗ xe cho Android Automotive OS, còn có một số yêu cầu khác dành riêng cho các trình duyệt được nêu chi tiết trên trang này.

Cho phép người dùng chặn quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm

Không giống nhiều thiết bị Android, xe chạy Android Automotive OS thường là thiết bị dùng chung. Để giúp người dùng có thể bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của mình, chẳng hạn như mật khẩu và thông tin thanh toán, các trình duyệt mà bạn tạo cho Android Automotive OS không được lưu hoặc cho phép truy cập vào thông tin thanh toán hay mật khẩu trừ phi người dùng có thể chặn quyền sử dụng mật khẩu bằng khoá hồ sơ. Bạn có thể xác thực bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập thiết bị hoặc tạo một hệ thống xác thực trong ứng dụng của mình.

Ngoài ra, trước khi đồng bộ hoá dữ liệu nhạy cảm, các trình duyệt được tạo cho Android Automotive OS phải nhắc người dùng xác thực và đưa ra thông báo để người dùng biết rằng dữ liệu của họ đang được đồng bộ hoá với ô tô. Nếu người dùng chưa thiết lập bất kỳ phương thức xác thực nào, bạn có thể nhắc họ thiết lập một phương thức khi họ cố đồng bộ hoá dữ liệu nhạy cảm, bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập thiết bị hoặc thông tin đăng nhập dành riêng cho ứng dụng của bạn.

Sử dụng thông tin đăng nhập thiết bị để xác thực

Phần này đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng API xác thực hệ thống và thông tin đăng nhập thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu nhạy cảm được mô tả trước đó.

Kiểm tra xem có thông tin đăng nhập thiết bị nào được thiết lập hay chưa

Để xác định xem người dùng có bảo mật thiết bị của họ bằng mã PIN, hình mở khoá hoặc mật khẩu hay không, bạn có thể sử dụng phương thức KeyguardManager::isDeviceSecure.

Kotlin

val keyguardManager = context.getSystemService(KeyguardManager::class.java)
val isDeviceSecure = keyguardManager.isDeviceSecure()

Java

KeyguardManager keyguardManager = (KeyguardManager) context.getSystemService(Context.KEYGUARD_SERVICE);
boolean isDeviceSecure = keyguardManager.isDeviceSecure();

Mở phần cài đặt màn hình khoá

Để giảm thiểu những bước phiền hà cho người dùng trong trường hợp họ cần thiết lập thông tin đăng nhập thiết bị, bạn có thể dùng thao tác theo ý định Settings.ACTION_SECURITY_SETTINGS để mở màn hình Bảo mật trong ứng dụng Cài đặt.

Kotlin

context.startActivity(Intent(Settings.ACTION_SECURITY_SETTINGS))

Java

context.startActivity(new Intent(Settings.ACTION_SECURITY_SETTINGS))

Nhắc người dùng xác thực

Để nhắc người dùng xác thực, bạn có thể sử dụng API BiometricPrompt như mô tả trong bài viết Hiện hộp thoại xác thực bằng sinh trắc học.