android

Chúng tôi không còn hỗ trợ công cụ này nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Android Studio để tạo AVDtạo dự án hoặc sử dụng sdkmanager để xem và cài đặt các gói SDK từ dòng lệnh.

android là một công cụ dòng lệnh nằm trong thư mục tools/ của SDK Android. Công cụ này cho phép bạn:

  • Tạo, xoá và xem các Thiết bị Android ảo (AVD).
  • Tạo và cập nhật các dự án Android.
  • Cập nhật SDK Android của bạn với các nền tảng, tiện ích bổ sung và tài liệu mới.

Nếu bạn đang sử dụng Android Studio thì các tính năng của công cụ android sẽ được tích hợp vào IDE, do đó bạn không cần phải trực tiếp sử dụng công cụ này.

Lưu ý: Tài liệu về các lựa chọn bên dưới không đầy đủ và có thể đã lỗi thời. Để xem danh sách lựa chọn mới nhất, hãy thực thi android --help.

Cú pháp

android [global options] action [action options]

Lựa chọn chung

-s
Chế độ im lặng: chỉ in lỗi
-h
Trợ giúp sử dụng
-v
Chế độ chi tiết: in các lỗi, cảnh báo và tin nhắn thông báo.

Các hành động và lựa chọn của AVD

Hành động Lựa chọn Mô tả Nhận xét
avd Không có Chạy Trình quản lý thiết bị ảo Android
sdk Không có Chạy Trình quản lý SDK Android
create avd -n <name> Tên của AVD. Bắt buộc
-t <targetID> Mã mục tiêu của ảnh hệ thống để sử dụng với AVD mới. Để có được danh sách các mục tiêu có sẵn, hãy sử dụng android list targets Bắt buộc
-c <path>|<size>[K|M] Đường dẫn đến hình ảnh thẻ SD để sử dụng với AVD này hoặc kích thước của một hình ảnh thẻ SD mới để tạo cho AVD này. Ví dụ: -c path/to/sdcard hoặc -c 1000M.
-f Buộc tạo AVD
-p <path> Đường dẫn đến vị trí tạo thư mục cho các tệp của AVD này.
-s <name>|<width>-<height> Giao diện để sử dụng cho AVD này, được xác định theo tên hoặc phương diện. Công cụ android quét tìm một giao diện phù hợp theo tên hoặc phương diện trong thư mục skins/ của mục tiêu được tham chiếu trong đối số -t <targetID>. Ví dụ: -s HVGA-L
delete avd -n <name> Tên của AVD cần xoá Bắt buộc
move avd -n <name> Tên của AVD cần di chuyển Bắt buộc
-p <path> Đường dẫn đến vị trí tạo thư mục cho các tệp của AVD này.
-r <new-name> Tên mới của AVD nếu bạn muốn đổi tên nó.
update avd -n <name> Tên của AVD cần di chuyển Bắt buộc

Các thao tác và lựa chọn cho dự án

Hành động Lựa chọn Mô tả Nhận xét
create project -n <name> Tên dự án Bắt buộc
-t <targetID> Mã mục tiêu của ảnh hệ thống để sử dụng với AVD mới. Để có được danh sách các mục tiêu có sẵn, hãy sử dụng android list targets Bắt buộc
-k <path>|<size>[K|M] Không gian tên của gói Bắt buộc
-a Tên của lớp Hoạt động mặc định Bắt buộc
-p <path> Vị trí thư mục dự án của bạn Bắt buộc
update project -n <name> Tên của dự án cần cập nhật
-p <path> Đường dẫn vị trí của dự án Bắt buộc
-l <library path> Đường dẫn vị trí của một Thư viện Android cần thêm, so với dự án chính
-s <subprojects> Cập nhật mọi dự án trong thư mục con như dự án thử nghiệm
-t <targetID> Mã mục tiêu cần đặt cho dự án
create test-project -n <name> Tên dự án
-p <path> Đường dẫn vị trí của dự án Bắt buộc
-m <main> Tên dự án Bắt buộc
update test-project -p <path> Đường dẫn vị trí của dự án để thử nghiệm, so với dự án mới Bắt buộc
-m <main> Lớp chính của dự án cần thử nghiệm Bắt buộc
create lib-project -k <packageName> (Bắt buộc) Tên gói của dự án thư viện Bắt buộc
-p <path> Đường dẫn vị trí của dự án Bắt buộc
-t <targetID> Mã mục tiêu của dự án thư viện Bắt buộc
-n <name> Tên dự án Bắt buộc
update lib-project -p <path> Đường dẫn vị trí của dự án Bắt buộc
-l <libraryPath> Đường dẫn vị trí của một Thư viện Android cần thêm, so với dự án chính
-t <name> Mã mục tiêu của dự án thư viện
create uitest-project -n <name> Tên của dự án thử nghiệm giao diện người dùng
-t <name> Mã mục tiêu của dự án thử nghiệm trên giao diện người dùng Bắt buộc
-p <path> Đường dẫn vị trí của dự án thử nghiệm giao diện người dùng Bắt buộc

Thao tác cập nhật

update adb
Cập nhật adb để hỗ trợ các thiết bị USB được khai báo trong tiện ích bổ sung SDK.
update sdk
Cập nhật SDK bằng cách đề xuất các nền tảng mới để cài đặt (nếu có).