Tiện ích Vulkan trên Android

Thiết bị Android có thể hỗ trợ đầy đủ hoặc một phần đối với các tiện ích Vulkan cung cấp thêm chức năng.

Để xác định xem một tiện ích Vulkan có hoạt động được trên một thiết bị mục tiêu cụ thể hay không, hãy dùng các hàm liệt kê tiện ích Vulkan (vkEnumerateInstanceExtensionProperties()vkEnumerateDeviceExtensionProperties()) theo mô tả trong nội dung Quy cách Vulkan: Để xem ví dụ, bạn có thể tham khảo mã nguồn mẫu này trong kho lưu trữ mẫu Vulkan.

Bảng sau đây tóm tắt danh sách tiện ích Vulkan được Android hỗ trợ, phiên bản hệ điều hành tối thiểu hỗ trợ tiện ích cũng như loại tiện ích.

Phiên bản hệ điều hành Tiện ích Vulkan Loại tiện ích
Android 8.0 (API cấp 26) VK_KHR_incremental_present Thiết bị
VK_KHR_shared_presentable_image Thiết bị
VK_KHR_get_surface_capabilities2 Thực thể
VK_EXT_hdr_metadata Thiết bị
VK_EXT_swapchain_colorspace Thực thể
VK_GOOGLE_display_timing Thiết bị
Android 7.0 (API cấp 24) VK_KHR_android_surface Thực thể
VK_KHR_surface Thực thể