Cấu trúc và CPU

Khi bạn làm việc với mã gốc, phần cứng đóng vai trò quan trọng. NDK giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang biên dịch cho các cấu trúc và CPU phù hợp bằng cách cung cấp nhiều ABI cho bạn lựa chọn.

Phần này giải thích cách nhắm mục tiêu đến cấu trúc và CPU cụ thể tại thời điểm xây dựng, cách sử dụng phần mở rộng Neon của ARM và cách thư viện tính năng CPU cho phép bạn truy vấn tính năng tuỳ chọn trong thời gian chạy.