Nhật ký thay đổi hướng dẫn về Kotlin

Ngày 6 tháng 9 năm 2023

  • Mới: Cho phép Kiểu viết lạc đà đối với tên tệp số nhiều chứa nhiều nội dung khai báo

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

  • Khắc phục: Làm rõ quy tắc dấu ngoặc nhọn không bắt buộc cho dòng đơn if/else.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

  • Khắc phục: Xoá quy tắc về thời điểm sử dụng các hàm biểu thức.
  • Mới: Thêm quy tắc nghiêm cấm tên hàm có dấu cách.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

  • Khắc phục: Phải bao bọc sau các toán tử trong trường hợp chung (https://github.com/android/kotlin-guides/issues/62)
  • Mới: Thêm quy tắc cho cú pháp chú thích @[...]

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Kiểu

  • Khắc phục: Thụt lề bao bọc tham số hàm đã thay đổi thành thụt lề đơn để phù hợp với hướng dẫn định kiểu của JetBrains.
  • Khắc phục: Thêm toán tử dải làm ngoại lệ cho khoảng trắng của toán tử nhị phân.

Khả năng tương tác

  • Mới: Thêm một mục về kiểm tra tìm lỗi mã nguồn (lint) cho khả năng tương tác Kotlin/Java.

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Khả năng tương tác

Khắc phục: Sửa nội dung của mục về “Đối số lambda” để phản ánh chính xác trạng thái hiện tại của các loại lambda và chuyển đổi SAM giao diện.

Ngày 2 tháng 11 năm 2017

Bản phát hành đầu tiên.