Nhật ký thay đổi hướng dẫn về Kotlin

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

  • Khắc phục: Làm rõ quy tắc dấu ngoặc nhọn không bắt buộc cho dòng đơn if/else.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

  • Khắc phục: Xoá quy tắc về thời điểm sử dụng các hàm biểu thức.
  • Mới: Thêm quy tắc nghiêm cấm tên hàm có dấu cách.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

  • Khắc phục: Phải bao bọc sau các toán tử trong trường hợp chung (https://github.com/android/kotlin-guides/issues/62)
  • Mới: Thêm quy tắc cho cú pháp chú thích @[...]

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Kiểu

  • Khắc phục: Thụt lề bao bọc tham số hàm đã thay đổi thành thụt lề đơn để phù hợp với hướng dẫn định kiểu của JetBrains.
  • Khắc phục: Thêm toán tử dải làm ngoại lệ cho khoảng trắng của toán tử nhị phân.

Khả năng tương tác

  • Mới: Thêm một mục về kiểm tra tìm lỗi mã nguồn (lint) cho khả năng tương tác Kotlin/Java.

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Khả năng tương tác

Khắc phục: Sửa nội dung của mục về “Đối số lambda” để phản ánh chính xác trạng thái hiện tại của các loại lambda và chuyển đổi SAM giao diện.

Ngày 2 tháng 11 năm 2017

Bản phát hành đầu tiên.