Tìm hiểu cách sử dụng coroutine Kotlin

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Coroutine Kotlin cho phép bạn đơn giản hoá việc lập trình không đồng bộ trong ứng dụng Android của mình. Thay vì có nhiều lệnh gọi lại trong mã, bạn có thể viết mã theo cách tuần tự hơn. Khám phá lộ trình để tìm hiểu thêm về những lợi ích của coroutine. Bạn cũng sẽ được thực hành việc tích hợp coroutine vào các ứng dụng mẫu cho một số trường hợp sử dụng phổ biến.

Bắt đầu lộ trình