Play Integrity API 库版本说明

使用集合让一切井井有条 根据您的偏好保存内容并对其进行分类。

本页将介绍 Play Integrity APIMaven 代码库近期更新。

1.0.2 (2022-09-27)

  • 针对 API 方法和错误代码进行了文档更新。
  • 添加了请求时间戳,以用于内部延迟时间测量。

1.0.1 (2022-03-09)

  • 改进了错误处理方式。
  • 做出了细微更改,以简化 Unity 客户端库集成。

1.0.0 (2022-02-14)

  • 初始版本。