com.google.android.play.core.integrity

Giao diện

IntegrityManager Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn. 
StandardIntegrityManager Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn. 
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider Nhà cung cấp mã thông báo về tính toàn vẹn tiêu chuẩn. 

Lớp

IntegrityManagerFactory Tạo các bản sao của IntegrityManager
IntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)
IntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho IntegrityTokenRequest
IntegrityTokenResponse Câu trả lời cho IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)
StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest)
StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken Phản hồi của StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest)
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest)
StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest.Builder Trình tạo cho StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest

Trường hợp ngoại lệ

IntegrityServiceException Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn. 
StandardIntegrityException Một trường hợp ngoại lệ cho biết đã xảy ra lỗi với API Tính toàn vẹn.