Thay đổi giá gói thuê bao

Bạn có thể thay đổi giá của các gói cơ bản và ưu đãi của gói thuê bao. Ví dụ: bạn có thể có các sản phẩm kỹ thuật số cần điều chỉnh giá hằng năm, hoặc bạn có thể thay đổi nhóm lợi ích của sản phẩm và muốn phản ánh những thay đổi này trong giá.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi giá gói thuê bao bằng Play Console, vui lòng xem tài liệu trong Trung tâm trợ giúp của Play Console.

Để thay đổi giá gói thuê bao cơ bản theo cách lập trình, hãy dùng phương thức monetization.subscriptions.patch. Phương thức này tiếp nhận một đối tượng Subscription có cấu hình sản phẩm thuê bao đang được thay đổi. Đặt giá mới trong đối tượng RegionalBasePlanConfig theo đúng gói cơ bản trong tập hợp basePlans của gói thuê bao. Điều này có thể rất hữu ích nếu bạn có một danh mục lớn và cần cập nhật tất cả các sản phẩm trong thời gian ngắn hoặc nếu bạn có hệ thống quản lý danh mục sản phẩm để tự động thực hiện các thay đổi đối với sản phẩm thuê bao của Google Play khi có thay đổi.

Bạn có thể truy cập vào nhật ký thay đổi trên Play Console để tìm kiếm thông tin về mọi thay đổi về giá trước đây. Tại đó, bạn có thể tìm những thông tin như thời điểm cập nhật giá, người thực hiện thay đổi, khu vực cập nhật, v.v. Việc này có thể hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn cần xem lại các thay đổi về giá trước đây hoặc xem xét một trường hợp thay đổi giá do nhầm lẫn để đánh giá các bước tiếp theo.

Thay đổi giá cho giao dịch mua gói thuê bao mới

Khi bạn thay đổi giá của gói cơ bản hoặc ưu đãi, giá mới sẽ có hiệu lực trong vòng vài giờ đối với tất cả các giao dịch mua mới mà bạn không phải làm gì thêm.

Thay đổi giá đối với người đăng ký hiện có

Khi bạn thay đổi giá gói thuê bao, theo mặc định, những người đăng ký hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Họ được đưa vào một nhóm thuần tập theo giá cũ và sẽ tiếp tục thanh toán theo giá của gói cơ bản ban đầu khi gia hạn.

Nếu muốn, bạn có thể chuyển những người đăng ký hiện có sang giá gói cơ bản hiện tại. Đây được gọi là hành động chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ. Không thể áp dụng thay đổi cho các giai đoạn áp dụng mức giá của ưu đãi đối với những người đăng ký hiện có. Đối với gói thuê bao trả góp, thay đổi về giá của một nhóm thuần tập cũ sẽ xảy ra vào cuối kỳ cam kết còn hiệu lực. Bạn không thể thay đổi giá đang được thanh toán cho một người dùng đang trong quá trình thanh toán khoản trả góp.

Chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ

Bạn có thể chọn chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ bất cứ lúc nào. Bạn có thể thực hiện việc này một cách độc lập cho từng khu vực. Để chấm dứt một mức giá cũ trong Play Console, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp về Play Console.

Chấm dứt nhóm thuần tập theo giá cũ bằng API Nhà phát triển Google Play

Để chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ bằng cách lập trình, hãy sử dụng phương thức monetization.subscriptions.basePlans.migratePrices. Phương thức này sẽ di chuyển những người đăng ký đang nhận mức giá thuê bao trước đây sang giá gói cơ bản hiện tại của khu vực đã chỉ định. Phương thức này sẽ kích hoạt việc gửi thông báo về thay đổi giá cho những người dùng hiện đang nhận mức giá cũ trước thời điểm được cung cấp. Khi gửi yêu cầu này, bạn sẽ đưa danh sách các đối tượng RegionalPriceMigrationConfig vào nội dung yêu cầu để định cấu hình việc di chuyển nhóm thuần tập theo giá.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng nhóm thuần tập theo giá cũ, hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp về Play Console.

Giảm giá

Khi bạn kết thúc nhóm thuần tập theo giá cũ và giá mới thấp hơn mức giá mà người dùng trong nhóm thuần tập đang trả, Google Play sẽ thông báo cho người dùng qua email và những người đăng ký này bắt đầu thanh toán mức giá thấp hơn vào lần tiếp theo họ thanh toán gói cơ bản.

Người kiểm thử được cấp phép cũng sẽ nhận được thông báo về việc giảm giá qua email.

Tăng giá

Khi chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ và giá mới cao hơn mức giá mà người dùng trong nhóm thuần tập đang trả, trường hợp tăng giá sẽ xảy ra. Mặc dù trường hợp giảm giá áp dụng cho những người đăng ký hiện tại vào lần tiếp theo họ thanh toán gói cơ bản, trường hợp tăng giá có thể cần hoặc không cần người dùng hành động.

Theo mặc định, việc tăng giá sẽ cần những người đăng ký hiện tại đồng ý. Người dùng phải chấp nhận rõ ràng mức giá cao hơn trước khi trả phí lần đầu, hoặc Google Play sẽ tự động huỷ gói thuê bao của họ. Người dùng sẽ trả mức phí cao hơn vào lần tiếp theo họ thanh toán cho gói cơ bản sau khoảng thời gian thông báo trước là 37 ngày. Kể từ thời điểm 30 ngày trước khi thu phí này, Play sẽ thông báo qua email và thông báo đẩy cho người đăng ký hiện tại.

Trong 7 ngày đầu tiên sau khi kích hoạt quá trình di chuyển nhóm thuần tập, không có người dùng nào nhận được thông báo từ Google Play. Điều này có nghĩa là bạn có 7 ngày kể từ khi bắt đầu việc tăng giá (cần người dùng đồng ý) để thông báo cho những người đăng ký hiện tại trước khi Google Play bắt đầu trực tiếp thông báo cho họ. Trong thời gian này, bạn có thể huỷ yêu cầu tăng giá đang chờ xử lý một cách hiệu quả bằng cách thay đổi giá về giá gốc.

Sau khoảng thời gian 7 ngày đó, mỗi người dùng sẽ nhận được thông báo tự động về mức giá mới từ Google Play 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên.

Trong một số trường hợp khi tăng giá đối với người đăng ký hiện tại, bạn có thể chọn thực hiện việc tăng giá kèm theo thông báo trước cho người dùng, nhưng không yêu cầu họ phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Với tuỳ chọn này, trừ phi người dùng chọn không sử dụng bằng cách thay đổi hoặc huỷ gói thuê bao, họ sẽ trả mức phí mới vào lần tiếp theo thanh toán cho gói cơ bản sau khoảng thời gian thông báo trước. Khoảng thời gian này là 30 ngày hoặc 60 ngày tuỳ theo quốc gia. Kể từ khoảng thời gian nói trên trước khi thu phí, Play sẽ thông báo qua email và thông báo đẩy cho người đăng ký hiện tại.

Việc tăng giá không cần người dùng đồng ý chỉ áp dụng cho một số vị trí nhất định với các giới hạn về số lượng và tần suất tăng, cũng như tuỳ thuộc vào các yêu cầu nhất định của nhà phát triển.

Bạn có thể đánh dấu việc di chuyển nhóm thuần tập theo giá cũ ở dạng trường hợp tăng giá không cần người dùng đồng ý nếu đáp ứng các tiêu chí đó, như trong hình 1.

Di chuyển nhóm thuần tập theo giá cũ trên Google Play Console bằng trường hợp tăng giá không cần người dùng đồng ý
Hình 1. Sử dụng Play Console để chỉ định việc di chuyển nhóm thuần tập theo giá cũ ở dạng trường hợp tăng giá không cần người dùng đồng ý.

Thông báo cho người dùng về việc thay đổi giá

Bạn nên thông báo cho những người đăng ký hiện tại mỗi khi chấm dứt nhóm thuần tập theo giá cũ.

Đối với các trường hợp tăng giá không cần người dùng đồng ý, bạn nên thông báo trước cho người dùng và phải hiển thị thông báo trong ứng dụng cho họ. Không giống như việc tăng giá cần người dùng đồng ý, trường hợp này sẽ không có khoảng thời gian chờ 7 ngày trước khi Play bắt đầu thông báo trực tiếp cho người dùng.

Đối với việc tăng giá cần người dùng đồng ý, hãy thông báo trước cho người dùng và cho họ biết về việc cần chấp nhận việc tăng giá. Khi bắt đầu trường hợp tăng giá cần người dùng đồng ý, bạn có 7 ngày để thông báo cho những người đăng ký hiện tại trước khi Google Play bắt đầu thông báo trực tiếp cho họ. Bạn nên thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trong ứng dụng và cung cấp đường liên kết sâu đến màn hình gói thuê bao trên Cửa hàng Play để giúp họ dễ dàng xem xét mức giá mới. Khi người dùng xem xét thông báo về việc tăng giá (cần người dùng đồng ý) trên màn hình gói thuê bao của Cửa hàng Play, một hộp thoại tương tự như hình 2 sẽ xuất hiện.

Hộp thoại chung thông báo cho người dùng về việc thay đổi giá của gói thuê bao
Hình 2. Hộp thoại ví dụ thông báo cho người dùng về việc thay đổi giá của gói thuê bao.

Xử lý phản hồi của người dùng với thông báo về việc tăng giá cần người dùng đồng ý

Sau khi bạn thông báo cho những người đăng ký hiện tại về việc tăng giá cần người dùng đồng ý, người dùng có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận việc tăng giá trước khi giá mới áp dụng cho gói thuê bao của họ. Nếu họ làm vậy, bạn sẽ nhận được RTDN thông báo cho bạn về kết quả. Hãy xem hướng dẫn về vòng đời giao dịch mua để tìm hiểu cách xử lý những thông báo này.

Nếu người dùng không làm gì và đến ngày gia hạn đầu tiên áp dụng mức giá cần người dùng đồng ý, gói thuê bao của họ sẽ tự động bị huỷ và hết hạn vào ngày gia hạn đó.

Tạo nhầm trường hợp tăng giá cần người dùng đồng ý

Nếu bạn tạo nhầm trường hợp tăng giá cần người dùng đồng ý, hãy huỷ ngay thay đổi đó bằng cách thay đổi lại giá về giá ban đầu. Miễn là bạn chuyển lại về mức giá ban đầu trong vòng 7 ngày, những người đăng ký hiện tại sẽ không nhận được thông báo về việc thay đổi giá do nhầm lẫn. Xin lưu ý rằng mức giá nhầm lẫn sẽ áp dụng cho mọi gói thuê bao được mua trong thời gian đó.

Xử lý lỗi tạo nhiều trường hợp tăng giá cần người dùng đồng ý

Hãy nhớ chỉ thay đổi giá một lần tại một thời điểm. Tuy nhiên, nếu bạn nhiều lần thực hiện việc tăng giá (cần người dùng đồng ý) trong khoảng thời gian 7 ngày đầu tiên, thì những người dùng bị ảnh hưởng chỉ cần đồng ý với lần thay đổi giá gần nhất. Ví dụ: nếu bạn đã chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ bằng trường hợp tăng giá cần người dùng đồng ý rồi thay đổi giá lần nữa, sau đó lại tạo thêm một trường hợp tăng giá cần người dùng đồng ý, thì người dùng bị ảnh hưởng sẽ không còn cần phải phản hồi lần thay đổi giá đầu tiên bởi vì chỉ có lần thay đổi giá thứ hai được áp dụng.

Thử nghiệm các thay đổi giá

Đừng kiểm thử các thay đổi về giá gói thuê bao đối với những sản phẩm thuộc quyền sở hữu của những người đăng ký đang hoạt động.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Play Billing Lab và cấp phép cho nhân viên kiểm thử để kiểm thử các thay đổi về giá gói thuê bao mà không ảnh hưởng đến những người đăng ký khác đang hoạt động.

Hãy xem hướng dẫn kiểm thử để tìm hiểu thêm về việc kiểm thử các thay đổi về giá.

Ví dụ

Các ví dụ trong phần này minh hoạ cách áp dụng các phương pháp hay nhất trong những trường hợp thay đổi giá khác nhau.

Ví dụ 1: Trường hợp tăng giá (cần người dùng đồng ý) đối với gói thuê bao tháng

Vào ngày 3/3, AltoStrat tăng giá cho AltoStrat Pro (gói thuê bao xem video cao cấp của họ) bằng cách chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ. Họ chuyển người dùng trong nhóm thuần tập theo giá cũ từ 1 USD sang giá gói thuê bao cơ bản hiện tại là 2 USD. Lần thay đổi giá này có hiệu lực từ ngày 9/4 (37 ngày sau ngày 3/3).

Alice là người đăng ký hiện tại. Lần gia hạn tiếp theo của cô là vào ngày 5/3. Lần gia hạn đầu tiên sau ngày có hiệu lực là vào ngày 5/5. Vì vậy, cô sẽ gia hạn vào ngày 5/3 và ngày 5/4 theo mức giá cũ (1 USD). Khi gia hạn lại vào ngày 5/5, cô phải trả mức giá mới (2 USD). Google Play bắt đầu thông báo cho Alice về việc thay đổi giá vào ngày 5/4, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên với mức giá mới.

Hình 3. Ví dụ về sơ đồ dòng thời gian thay đổi giá của gói thuê bao tháng có ngày gia hạn là ngày 29/3.

Bob là người đăng ký hiện tại. Lần gia hạn tiếp theo của anh là vào ngày 29/3. Anh gia hạn vào ngày 29/3 theo mức giá cũ (1 USD) vì thay đổi về giá chưa có hiệu lực. Khi gia hạn lại vào ngày 29/4, anh sẽ phải trả mức giá mới (2 USD). Anh bắt đầu nhận được thông báo về việc thay đổi giá vào ngày 30/3, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên với mức giá mới.

Hình 4. Ví dụ về sơ đồ dòng thời gian thay đổi giá của gói thuê bao tháng có ngày gia hạn là ngày 29/3.

Ví dụ 2: Trường hợp tăng giá (cần người dùng đồng ý) đối với gói thuê bao 3 tháng

Vào ngày 3 tháng 3, FindMyLove chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ và tăng phí đối với gói FindMyLove Premium 3 tháng từ 1 USD lên giá gói cơ bản là 2 USD. Lần thay đổi giá này có hiệu lực từ ngày 9/4 (37 ngày sau ngày 3/3).

Alice là người đăng ký hiện tại. Lần gia hạn tiếp theo của cô là vào ngày 5/3. Alice gia hạn theo mức giá cũ (1 USD) vì thay đổi giá chưa có hiệu lực. Khi gia hạn lại vào ngày 5/6, cô phải trả mức giá mới (2 USD). Cô bắt đầu nhận được thông báo về việc thay đổi giá vào ngày 6/5, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên theo mức giá mới.

Hình 5. Ví dụ về sơ đồ dòng thời gian thay đổi giá của gói thuê bao 3 tháng có ngày gia hạn là ngày 5/3.

Bob là người đăng ký hiện tại. Lần gia hạn tiếp theo của anh là vào ngày 11/4. Bob gia hạn theo mức giá mới (2 USD) vì thời điểm đó là sau ngày thay đổi giá có hiệu lực. Anh bắt đầu nhận được thông báo về việc thay đổi giá vào ngày 12/3, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên theo mức giá mới.

Hình 6. Ví dụ về sơ đồ dòng thời gian thay đổi giá của gói thuê bao 3 tháng có ngày gia hạn là ngày 11/4.

Ví dụ 3: Trường hợp tăng giá (cần người dùng đồng ý) đối với gói thuê bao tuần

Vào ngày 3 tháng 3, CutePetsNews chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ, qua đó kích hoạt quá trình thay đổi phí thuê bao tuần đối với gói Weekly Dog Alerts từ 1 USD lên 2 USD. Lần thay đổi giá này có hiệu lực từ ngày 9/4.

Alice là người đăng ký hiện tại. Lần gia hạn hằng tuần tiếp theo của cô là vào ngày 6/3. Cô gia hạn vào các ngày 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 và 3/4 theo mức giá cũ (1 USD) vì thay đổi giá vẫn chưa có hiệu lực. Khi gia hạn lại vào ngày 10/4, cô sẽ phải trả mức giá mới (2 USD). Cô bắt đầu nhận được thông báo về việc thay đổi giá vào ngày 11/3, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên theo mức giá mới.

Hình 7. Ví dụ về sơ đồ dòng thời gian thay đổi giá của gói thuê bao tuần có ngày gia hạn là ngày 6/4.

Ví dụ 4: Trường hợp nhiều lần thay đổi giá (cần người dùng đồng ý) đối với gói thuê bao tháng

Ví dụ này minh hoạ cách xử lý trường hợp thay đổi giá nhiều lần.

Vào ngày 3/3, AltoStrat kích hoạt quá trình thay đổi giá cho gói thuê bao video cao cấp AltoStrat Pro, tăng giá từ 1 USD/tháng lên 2 USD/tháng. Vào ngày 10/3, nhà phát triển kích hoạt quá trình thay đổi giá thứ hai, tăng giá lên 3 USD/tháng.

Lần thay đổi giá đầu tiên có hiệu lực từ ngày 9/4 (37 ngày sau ngày 3/3). Lần thay đổi giá thứ hai có hiệu lực từ ngày 16/4 (37 ngày sau ngày 10/3).

Lần gia hạn tiếp theo của Alice là vào ngày 5/3. Lần gia hạn đầu tiên sau ngày có hiệu lực là vào ngày 5/5. Vì vậy, cô sẽ gia hạn vào ngày 5/3 và ngày 5/4 theo mức giá cũ (1 USD). Khi gia hạn lại vào ngày 5/5, cô phải trả theo mức giá mới nhất (3 USD). Cô chỉ nhận được thông báo về lần thay đổi giá thứ hai vì giá thay đổi trong khoảng thời gian chờ là 7 ngày. Cô bắt đầu nhận được thông báo về việc thay đổi giá vào ngày 5/4, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên với mức giá mới.

Hình 8. Ví dụ về sơ đồ dòng thời gian thay đổi giá của gói thuê bao tháng, trong đó có nhiều lần thay đổi giá và ngày gia hạn là ngày 5/3.

Ví dụ 5: Trường hợp thay đổi giá (không cần người dùng đồng ý) đối với gói thuê bao tháng

Ví dụ này cho thấy cách xử lý trường hợp tăng giá không cần người dùng đồng ý.

AltoStrat cần điều chỉnh giá gói năm để bù đắp mức tăng chi phí lập trình. Vào ngày 2/1, họ thay đổi giá của AltoStrat Pro (gói thuê bao phát video trực tuyến cao cấp của họ) từ 1 USD lên 1,3 USD. Việc tăng giá này đáp ứng tiêu chí đối với trường hợp thay đổi giá không cần người dùng đồng ý. Họ ngay lập tức chấm dứt nhóm thuần tập theo giá cũ, sau đó chỉ định trường hợp thay đổi giá không cần người dùng đồng ý. Người dùng trong nhóm thuần tập này sinh sống ở những khu vực yêu cầu khoảng thời gian thông báo tối thiểu (cho trường hợp thay đổi giá không cần người dùng đồng ý) là 30 ngày. Do vậy, giá mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2.

Alice là người đăng ký hiện tại, trả phí vào ngày 14 mỗi tháng. Do thời gian thông báo tối thiểu là 30 ngày, nên cô đã thanh toán mức giá cũ (1 USD) vào ngày 14 tháng 1. Google Play bắt đầu thông báo cho Alice về thay đổi giá vào ngày 15 tháng 1 và cô ấy bắt đầu trả mức giá mới (1, 30 USD) vào ngày 14 tháng 2.

Ví dụ 6: Trường hợp tăng giá (cần người dùng đồng ý) đối với gói thuê bao trả góp 12 tháng

Ví dụ này cho thấy cách xử lý trường hợp tăng giá đối với gói thuê bao trả góp.

Vào ngày 3/3, AltoStrat tăng giá cho AltoStrat Pro (gói thuê bao xem trực tuyến video cao cấp của họ) bằng cách chấm dứt một nhóm thuần tập theo giá cũ. Họ chuyển người dùng trong nhóm thuần tập theo giá cũ từ 1 USD sang giá gói thuê bao cơ bản hiện tại là 2 USD. Lần thay đổi giá này có hiệu lực từ ngày 9/4 (37 ngày sau ngày 3/3).

Alice là người đăng ký hiện tại đã đăng ký gói trả góp 12 tháng, sau đó tự động gia hạn hằng tháng vào ngày 10 tháng 6 của năm trước. Lần gia hạn đầu tiên của cô là vào ngày 10 tháng 6 của năm hiện tại. Vì Alice đang trong quá trình thanh toán, nên cô tiếp tục thanh toán 1 USD vào ngày 10 tháng 3, ngày 10 tháng 4 và ngày 10 tháng 5. Cô có lần gia hạn đầu tiên vào ngày 10 tháng 6. Sau đó, cô sẽ trả mức giá mới (2 USD) và chuyển sang tần suất tự động gia hạn hằng tháng. Google Play bắt đầu thông báo cho Alice về việc thay đổi giá vào ngày 11/5, tức là 30 ngày trước ngày gia hạn đầu tiên với mức giá mới.