Anatomia motywu w sekcji Utwórz

Motywy w Jetpack Compose składają się z wielu konstrukcji niższego poziomu i powiązanych z nimi interfejsów API. Można je zobaczyć w kodzie źródłowym pakietu MaterialTheme i można je stosować w systemach do projektowania niestandardowego.

Klasy systemu motywów

Motyw zwykle składa się z szeregu systemów, które łączą typowe koncepcje wizualne i behawioralne. Systemy te można modelować za pomocą klas, które mają wartości tematyczne.

Na przykład MaterialTheme zawiera Colors (system kolorów), Typography (system typograficzny) i Shapes (system kształtów).

@Immutable
data class ColorSystem(
  val color: Color,
  val gradient: List<Color>
  /* ... */
)

@Immutable
data class TypographySystem(
  val fontFamily: FontFamily,
  val textStyle: TextStyle
)
/* ... */

@Immutable
data class CustomSystem(
  val value1: Int,
  val value2: String
  /* ... */
)

/* ... */

Lokalne kompozycje systemu motywów

Klasy systemu motywów są domyślnie udostępniane do drzewa kompozycji jako wystąpienia CompositionLocal. Dzięki temu w funkcjach kompozycyjnych można stosować statyczne odwołania do wartości tematycznych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat: CompositionLocal, przeczytaj dane o zakresie lokalnym dzięki CompositionLocal Guide.

val LocalColorSystem = staticCompositionLocalOf {
  ColorSystem(
    color = Color.Unspecified,
    gradient = emptyList()
  )
}

val LocalTypographySystem = staticCompositionLocalOf {
  TypographySystem(
    fontFamily = FontFamily.Default,
    textStyle = TextStyle.Default
  )
}

val LocalCustomSystem = staticCompositionLocalOf {
  CustomSystem(
    value1 = 0,
    value2 = ""
  )
}

/* ... */

Funkcja motywu

Funkcja motywu to punkt wejścia i podstawowy interfejs API. Tworzy wystąpienia elementów CompositionLocal systemu motywów, korzystając z rzeczywistych wartości, jakakolwiek wymagana logika, podanych do drzewa kompozycji za pomocą funkcji CompositionLocalProvider. Parametr content umożliwia zagnieżdżonym elementom kompozycyjnym dostęp do wartości ich kolejności względem hierarchii.

@Composable
fun Theme(
  /* ... */
  content: @Composable () -> Unit
) {
  val colorSystem = ColorSystem(
    color = Color(0xFF3DDC84),
    gradient = listOf(Color.White, Color(0xFFD7EFFF))
  )
  val typographySystem = TypographySystem(
    fontFamily = FontFamily.Monospace,
    textStyle = TextStyle(fontSize = 18.sp)
  )
  val customSystem = CustomSystem(
    value1 = 1000,
    value2 = "Custom system"
  )
  /* ... */
  CompositionLocalProvider(
    LocalColorSystem provides colorSystem,
    LocalTypographySystem provides typographySystem,
    LocalCustomSystem provides customSystem,
    /* ... */
    content = content
  )
}

Obiekt motywu

Dostęp do systemów motywów odbywa się za pomocą obiektu z właściwościami dogodnymi. Aby zachować spójność, obiekt powinien mieć taką samą nazwę jak funkcja motywu. Właściwości powodują tylko pobranie bieżącej kompozycji lokalnie.

// Use with eg. Theme.colorSystem.color
object Theme {
  val colorSystem: ColorSystem
    @Composable
    get() = LocalColorSystem.current
  val typographySystem: TypographySystem
    @Composable
    get() = LocalTypographySystem.current
  val customSystem: CustomSystem
    @Composable
    get() = LocalCustomSystem.current
  /* ... */
}